РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДО ЗАСТОСУВАННЯ СПОРТИВНИХ ІГОР У РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Ключові слова: педагогічні умови, фахівці фізичної культури і спорту, реалізація педагогічних умов, застосування спортивних ігор, діти старшого дошкільного віку, формування готовності фахівців фізичної культури і спорту до застосування спортивних ігор у роботі з дітьми дошкільного віку.

Анотація

Аналіз та узагальнення інформації з тематики дослідження свідчить, що на сьогодні підготовка фахівців фізичної культури і спорту до організації спортивних ігор з дітьми дошкільного віку у закладах вищої освіти відсутня. Формування професійно-педагогічних знань та умінь у студентів для роботи з дітьми дошкільного віку відбувається без урахування специфіки їхньої майбутньої діяльності. З огляду на те, що модернізація вищої освіти в Україні спрямована на розробку перспективних моделей підготовки кваліфікованих фахівців відповідно до європейських стандартів актуалізується проблема створення необхідних педагогічних умов для формування готовності фахівців фізичної культури і спорту до роботи з дітьми дошкільного віку. Мета статті – визначити та охарактеризувати компоненти педагогічних умов для формування готовності фахівців з фізичної культури і спорту до організації спортивних ігор з дітьми старшого дошкільного віку. У процесі дослідження нами було застосовано такі методи, як аналіз, синтез, узагальнення, систематизація. Реалізація педагогічних умов базувалась на професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до роботи з дітьми дошкільного віку в два етапи, завдяки чому можливе забезпечення поетапного, якісного і стійкого формування кожного з компонентів їхньої професійної готовності до майбутньої професійної діяльності. На першому етапі професійної підготовки відбувалось формування у здобувачів оптимальної фізичної підготовленості для подальшої реалізації у своїй практичній діяльності власного досвіду з питань фізичної культури. На другому етапі професійної підготовки майбутніх фахівців до фізичного виховання дітей дошкільного віку відбувалось формування у здобувачів необхідних знань, умінь і навичок щодо впровадження фізкультурно-оздоровчих технологій у практику роботи дошкільних навчальних закладів різного типу. Сукупність підходів, форм та методів становили методологічну основу нашого наукового пошуку. Проведене дослідження дало змогу зробити висновок, що освітній, виховний та оздоровчий вплив елементів спортивних ігор на дітей дошкільного віку буде ефективним лише в тому разі, якщо навчання буде проводити професійно підготовлений фахівець. У цьому полягає специфіка процесу навчання спортивних ігор та різних різновидів ігрової діяльності для зазначеної категорії дітей. Отримані матеріали були використані в процесі модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту до роботи з дітьми старшого дошкільного віку, для вдосконалення освітнього процесу в закладах вищої освіти.

Посилання

1. Береженна Л., Нелюбіна М., Лясківська Л. Ігрові квести у формуванні уявлень дошкільників про здоровий спосіб життя. The ХII International Scientific and Practical Conference “Actual priorities of modern science, education and practice”. Paris, France. 2022. С. 545–547.
2. Богдановський І.В. Теоретико-методичні засади застосування спортивних ігор як ефективного засобу виховання в дітей дошкільного віку позитивного ставлення до спорту. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2017. Випуск LХХVIII. Том 2. С. 107–112.
3. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навчальний посібник для студентів дошкільних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів. Суми : Університетська книга, 2017. 428 c.
4. Закон України «Про вищу освіту». URL: https:// zakon.help/zakonodavstvo-ukraini/1556-18.
5. Закон України «Про освіту» зі змінами. URL: https://urst.com.ua/download_act/pro_osvitu.
6. Конох О.Є. Застосування засобів спортивних ігор у процесі фізичного виховання дітей старшого шкільного віку. Вісник Запорізького національного уні- верситету. Збірник наукових статей «Фізичне виховання та спорт». Запоріжжя : ЗНУ, 2018. № 1. С. 10–16.
7. Концепція розвитку освіти в Україні на період 2015–2025 рр. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/prozatverdzhennya- koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyiosviti. 8. Крутій К.Л., Деснова І.С., Замелюк М.І. Самодіяльна гра дитини дошкільного віку: важливість єдиних термінологічних підходів. Академічні студії. Серія «Педагогіка». 2022. № 1. С. 122–133.
9. Пасічник В., Пітин М., Окопний В. Концепція ігрової діяльності у межах фізичного виховання дітей дошкільного віку. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2022. № 9 (154). С. 78–85.
10. Пахальчук Н.О., Мируха О.І., Романенко Г.М. Педагогічні умови активізації рухової активності дітей. Молодий вчений. 2019. № 5.2 (96.2). С. 72–75.
11. Проєкт Закону України про дошкільну освіту. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3010-20#Text.
12. Стратегія національно-патріотичного виховання дітей і молоді 2020–2025. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/286/2019#Text.
13. Указ Президента України «Про національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року». URL: http://sportmon.org/ wp-content/uploads/2021/02/rekomendacziyi-shhodostrategichnogo- rozvytku-fizychnogo-vyhovannya-tasportyvnoyi- pidgotovky-uchnivskoyi-molodi-na-perioddo- 2025-roku_compressed.pdf.
14. Hamidovna N.R. Preparation of children in schools by making technological techniques in pre-school education. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. 2020. № 8. Р. 120–124.
15. Harrison Joyce M., Blakemore Connie L., Buck Marilyn M. Instructional Strategies for Secondary School Physical Education. Boston, 2001.
16. Narimbaeva L.K. The development of the preschool education system is a requirement of the times. The American Journal of social science and education innovations. 2020. № 2(11). Р. 108–111.
17. Nosirova R.K. Methodology for teaching outdoor games in preschool institutions. Academic Research in Educational Sciences. 2020. № 1(4).
18. Shykyrynska O., Kanarova O., Medun L. Features of soft skills development children of senior preschool age in play activity: theoretical and methodological aspect. Science and education for sustainable development. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022. P. 708–719.
19. Stork S., Sanders W. Physical Education in Early Childhood. The Elementary School Journal. 2017. № 108(3). Р. 197–206.
Опубліковано
2023-07-03
Сторінки
27-34
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ