МЕТОДИКА РОЗВИТКУ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

  • К.В. Мазаєва
Ключові слова: методика, методи, форми організації навчання, інтерактивні методи, ключові компетентності

Анотація

У статті надається теоретичне обґрунтування необхідності оновлення форм організації навчання вчителів біології у системі післядипломної педагогічної освіти, використання активних методів і засобів навчання, що відповідають сучасним дидактичним вимогам та сприяють ефективному розвитку
предметної, методичної, психолого-педагогічної, інформаційно-комунікаційної, соціальної компетентностей. Описано форми організації навчання вчителів біології на курсах підвищення кваліфікації із застосуванням інтерактивних методів навчання. Показано значення застосування сучасних інтерактивних методів і форм навчальної діяльності у підвищенні рівня сформованості ключових компетентностей учителів біології .

Посилання

1. Бирка М.Ф. Теорія та практика професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті : [монографія] / М.Ф. Бирка ; Класичний приватний університет. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 440 с. – С. 362-414.
2. Дивак В.В. Методична робота – складова післядипломної педагогічної освіти / В.В. Дивак // Директор ліцею, школи, гімназії. – 2003. – № 1 – С. 13-14.
3. Єрмола А.М. Технологія організації науковометодичної роботи з педагогічними кадрами : [наук.- метод. пос.] / А.М. Єрмола, А.М. Василенко. – Харків :
Курсор, 2006. – 312 с. 48 Педагогічні науки Випуск LXXVI. Том 3. 2017
4. Овчарук О.В. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / О.В. Овчарук. – К. :
К.І.С., 2004. – 112 с.
5. Олійник В.В. Наукові основи управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: [монографія] / В.В. Олійник. – К. : Міленіум,
2003. – 594 с.
6. Уроки з підприємницьким тлом : [навчальні матеріали] / [редкол. : Е. Бобінська, К. Мазаєва , З. Філончук та ін.] ; за заг. ред. Е. Бобінської, Р. Шияна, М. Товкало. – Варшава : Сова, 2014. – 398 с.
7. Фіцула М.М. Педагогіка: [навчальний посібник] / М.М. Фіцула. – Вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 560 с.
8. Ягупов В.В. Педагогіка : [навч. пос. для студ. пед. спец. навч. закл.] / В.В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
43-48
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ