ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЛЕКСИКИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Ключові слова: фахівці морської галузі, професійна лексика, комунікативна компетентність, спеціальна термінологія, інтегрований підхід до навчання.

Анотація

У статті представлено проблему, що є актуальною у системі професійної підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема майбутніх фахівців морської галузі. Наукова розвідка присвячена аналізу засобів навчання професійної лексики у підготовці майбутніх фахівців морської галузі на заняттях з української мови. Актуальність проблеми зумовлена тим, що якісне оволодіння професійною лексикою сприяє підвищенню рівня комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти, зокрема майбутніх фахівців морської галузі. Оскільки площина професійної лексики моряків не є сталою, а постійно збагачується й оновлюється, то потребують окремої уваги засоби навчання майбутніх фахівців морської галузі на заняттях з української мови. Мета дослідження полягає в тому, щоб проаналізувати засоби навчання професійної лексики у підготовці майбутніх фахівців морської галузі на заняттях з української мови. Зазначену мету було реалізовано через сукупність методів аналізу, синтезу та узагальнення. У статті висвітлено результати теоретичного аналізу порушеної проблеми, які спрямували подальший напрям розроблення проблеми у практичній площині. Визначено, що опрацювання фахової лексики потребує включення різних форм, методів і прийомів навчання на заняттях з української мови. Доцільними видаються такі форми роботи, що передбачають пропорційне використання самостійної та аудиторної (комбінованої) освітньої діяльності. Відзначено, що важливим є і врахування міжпредметних зав’язків та інтеграції освітніх компонент, адже специфіка професійної підготовки майбутніх фахівців морської галузі має ґрунтуватися на інтегративних підходах задля формування успішного та конкурентного спеціаліста. З цією метою розроблено та репрезентовано комплекс вправ і завдань щодо опрацювання професійної лексики. У результаті впровадження представлених видів роботи на заняттях з української мови було сформовано висновок про методичну доцільність подібної діяльності та її поліфункціональність.

Посилання

1. Глосарій НАЗЯВО. URL: https://naqa.gov.ua/ wp-content/uploads/2020/01/Глосарій.pdf
2. Колмикова О., Турлак Л. Комунікативна компетентність як необхідна вимога реалізації професійної діяльності фахівців морської галузі. Педагогічна освіта: теорія і практика. № 30. 2021. С. 243.
3. Константинова Т., Турлак Л. Формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців морської галузі у процесі професійної підготовки. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : матеріали V Всеукр. науково-практич. конф. 2019. 31, с. 144–149.
4. Нагрибельна І. Навчання української мови майбутніх фахівців морської галузі засобами цифровізації. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». № 94. 2021. С. 151–157.
5. Нагрибельна І., Сугейко Л., Мельничук Ю. Упровадження дистанційного курсу з методики навчання української мови на основі системи MOODLE. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. № 77(3), с. 162–174. DOI: https://doi.org/10.33407/ itlt.v77i3.2759.
Опубліковано
2023-07-10
Сторінки
62-66
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ