ОГЛЯД СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ТЕОРІЇ ТА ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: критичне мислення, формування критичного мислення, студенти закладів вищої освіти, підходи до формування критичного мислення, оцінювання критичного мислення.

Анотація

Мета. Стаття висвітлює сучасні наукові теорії та підходи до визначення сутності й змісту понять «критичність», «критичне мислення» (далі-КМ) в різних наукових площинах з метою подальшої розробки та впровадження інноваційних педагогічних технологій для формування КМ у здобувачів вищої освіти. Результати. З’ясовано, що КМ є затребуваною компетентністю на сучасному ринку праці через низку чинників, як-то: зростаючу роль КМ як невіддільної складової управління в ситуаціях невизначеності; зростання обсягу і швидкості доступу до інформації та комунікації; одна з навичок адаптації робітників до інновацій; тощо. Для досягнення поставленої мети у статті застосовані загальнонаукові і спеціальні методи дослідження: методи порівняння, аналізу, узагальнення та інтерпретації психолого-педагогічної літератури; ряд позицій системного підходу. В статті схарактеризовано підходи до інтерпретації основних понять КМ, як-то: «критика», «критичність», «критерій». Надано короткий огляд основних наукових теорії, що впливають на формування КМ, а саме: аналітична філософія та логіка, гіпотетично-дедуктивний науковий метод, прагматизм, психоаналіз, критична теорія франкфуртської школи, феміністична традиція. Розглянуто підходи до формування КМ в психолого-педагогічних джерелах, як-то: філософський; соціологічний; психологічний, що охоплює когнітивні навички та диспозиції до КМ; педагогічний, підґрунтям якого може бути будь-який із згаданих вище підходів. Зазначено, що оцінювання КМ залежить від його концептуалізації. Тести критичного мислення відрізняються за своїми цілями, форматами та контекстами, проте спостерігається тенденція в об’єднанні двох форматів тестів (тестів з множинним вибором та тестів відкритого типу) в один тест. Висновки. Відтак здобуття КМ студентами закладів вищої освіти є однією з вимог їх майбутнього працевлаштування. Сучасні підходи до формування КМ надають широкі можливості викладачам щодо впровадження педагогічних технологій в освітній процес закладу вищої освіти. Разом з тим існують певні утруднення з вибором чи розробкою педагогічних технологій з формування КМ.

Посилання

1. Борова Т., Ведь Т. Теоретичні основи сутності поняття «трансверсальні компетентності» в постмодерністській освіті. Інноваційна педагогіка. Випуск 21. Т. 3. 2020. С. 154–159. URL: https://doi.org/10.32843/2663-60 85/2019.21.3-33.
2. Козаченко Н. Критичне мислення: граничнi пiдходи та оптимальнi шляхи. Актуальні проблеми духовності : зб. наук. праць / ред. : Я.В. Шрамко. Вип. 18. Кривий Ріг, 2017. С. 161–174. URL: https://doi.org/10.31812/ apd.v18i1.24.
3. Онацький Є. Українська мала енциклопедія: кн. VI : Літери Ком – Ле. 1960, Адміністратура УАПЦ. URL: https://doi.org/10.31812/apd.v18i1.24.
4. Тягло О.В. Досвід засвоєння критичного мислення в українській вищій школі. Філософія освіти. 2017. 2(16). С. 240–257. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ PhilEdu_2017_2_16.
5. Бієста Г. Я. Ж., і Штамс Г. Дж. J. M. Критичне мислення і питання критики: деякі уроки деконструкції [Critical Thinking and the Question of Critique: Some Lessons from Deconstruction]. Studies in Philosophy and Education. 2011. № 20(1). С. 57–74. URL: https:// doi.org/10.1023/a:1005290910306 [in English].
6. Біссел А., Лемонс П. Новий метод оцінювання критичного мислення на уроках. [A New Method for Assessing Critical Thinking in the Classroom]. BioScience. 2006. № 56(1). Р. 66. URL: https://doi.org/10.1641/0006-356 8(2006)056%5B0066:ANMFAC%5D2.0.CO;2 [in English].
7. Брукфілд С. Викладання критичного мислення: інструменти та методи, які допомагають студентам поставити під сумнів свої припущення. [Teaching for critical thinking: tools and techniques to help students question their assumptions]. 2012, Jossey-Bass. [in English].
8. Вінсент-Ланкрін С., Гонсалес-Санчо К., Букаерт М. Виховання в студентів творчих здібностей та критичного мислення. [Fostering Students’ Creativity and Critical Thinking]. In Educational Research and Innovation. OECD, 2019. URL: https://doi.org/10.1787/62212c37-en [in English].
9. Джонсон Р., Хембі Б. Метарівневий підхід до проблеми визначення «критичного мислення». [A Meta-Level Approach to the Problem of Defining “Critical Thinking”]. Argumentation. 2015. № 29(4). Р. 417–430. URL: https:// doi.org/10.1007/s10503-015-9356-4 [in English].
10. Індраесіене В. Критичне мислення у вищій освіті та на ринку праці. [Critical thinking in higher education and labour market]. 2021, Peter Lang Publishing. URL: https://doi.org/10.3726/b18636 [in English].
11. Ку К. Оцінка ефективності критичного мислення студентів: Умови до вимірювань у форматі кількох відповідей. [Assessing students’ critical thinking performance: Urging for measurements using multi-response format]. Thinking Skills and Creativity. 2009. 4(1). Р. 70–76. URL: https://doi.org/10.1016/j.tsc.2009.02.001 [in English].
12. Ларссон К. Розуміння та навчання критичному мисленню – новий підхід. [Understanding and teaching critical thinking–A new approach]. International Journal of Educational Research. 2017. № 84. Р. 32–42. https:// doi.org/10.1016/j.ijer.2017.05.004 [in English].
13. Ліпман М. Критичне мислення в різних дисциплінах. [Critical Thinking Across the Disciplines]. Inquiry: Critical Thinking across the Disciplines. 1988. № 1(1). С. 3–4. URL: https://doi.org/10.5840/inquiryct news19881178 [in English].
14. Мозлі Д., Ал Е. Рамки для мислення: посібник для викладання та навчання. [Frameworks for thinking: a handbook for teaching and learning]. 2005, Cambridge University Press. [in English].
15. Нурмела Т. Мистецтво мислення та уміння висловлюватися: теоретико-концептуальне дослідження навичок критичного мислення, необхідних y сестринській справі. [Ajattelun taito ja lupa ilmaista: Teoreettis-käsitteellinen tutkimus hoitotyön edellyttämästä kriittisen ajattelun taidosta ja sen edellytyksistä]. 2002, Tampere University Press. [in Finnish].
16. Перкінс Д., Джей Е., Тішман, С. Поза здібностями: диспозиційна теорія мислення. [Beyond Abilities: A Dispositional Theory of Thinking]. Merrill- Palmer Quarterly. 1993. № 39(1). С. 1–21. URL: http:// www.jstor.org/stable/23087298 [in English].
17. Сігурдссон Г. Трансформаційна критика: який внесок конфуціанство може зробити в сучасну освіту. [Transformative Critique: What Confucianism Can Contribute to Contemporary Education]. Studies in Philosophy and Education. 2015. № 36(2). С. 131–146. URL: https:// doi.org/10.1007/s11217-015-9502-3 [in English].
18. Сосу Е. Розробка та психометрична валідація шкали диспозиції критичного мислення. [The development and psychometric validation of a Critical Thinking Disposition Scale]. Thinking Skills and Creativity. 2013. № 9. С. 107–119. URL: https://doi.org/10.1016/ j.tsc.2012.09.002 [in English].
19. Уоллес Б., Адамс Х. Б., Малтбі Ф., Метфілд Дж. АМСК: активне мислення в соціальному контексті. [TASC: thinking actively in a social context]. A.B. Academic Publishers,1993 [in English].
20. Фасьоне П.А. Критичне мислення: заява про експертний консенсус для цілей освітнього оцінювання та навчання. Результати досліджень та рекомендації. [Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction. Research findings and recommendations]. 1990, Newark, DE: American Philosophical Association. (ERIC Document Reproduction Service No. ED315423) [in English].
21. Хакер Д. Визначення та емпіричні основи. [Definitions and Empirical Foundations]. Routledge EBooks, 15–38. 1998. URL: https://doi.org/10.4324/9781410602350-8 [in English].
22. Халперн Д. Викладання критичного мислення: допомога студентам коледжу розвивати навички та схильності критичного мислителя. [Teaching for Critical Thinking: Helping College Students Develop the Skills and Dispositions of a Critical Thinker]. New Directions for Teaching and Learning. 1999 (80). Р. 69–74. URL: https:// doi.org/10.1002/tl.8005 [in English].
23. Юань Р., Ляо В., Ван З. Як вчителі англійської мови як іноземної (EFL) сприймають критичне мислення та викладають його: систематичний огляд з 2010 по 2020 рік. [How do English-as-a-foreign-language (EFL) teachers perceive and engage with critical thinking: A systematic review from 2010 to 2020]. Thinking Skills and Creativity, 2022, 43, 101002. URL: https:// doi.org/10.1016/j.tsc.2022.101002 [in English].
Опубліковано
2023-07-03
Сторінки
67-73
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ