ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Ключові слова: мовна підготовка курсантів, мовний стандарт НАТО СТАНАГ 6001, комунікативна компетентність, метод моделювання ситуацій, дрилл-технології.

Анотація

Мета дослідження полягає у виокремленні наукових підходів та принципів організації процесу мовної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів та обґрунтуванні доцільності їх застосування. Оскільки стаття є оглядовою, для досягнення поставленої мети використано теоретичні методи дослідження: методи порівняльного аналізу та узагальнення положень керівних документів і теоретичних джерел з проблеми дослідження. Результати. Зовнішньополітичний курс Україна націлений на здобуття членства в НАТО, тому проблема забезпечення належного рівня оволодіння іноземною мовою військовослужбовцями наразі набуває особливого значення. Процес мовної підготовки сфокусований на розвитку комунікативної компетентності курсантів та ґрунтується на загально-дидактичних принципах науковості, системності, послідовності, безперервності, автономності навчання, зв’язку навчання з практикою та спеціальних принципах, які є взаємопов’язані та застосовуються комплексно при організації процесу мовної підготовки. Лінгводидактичні принципи комунікативності, які передбачають врахування комунікативних потреб та когнітивних здібностей курсантів у військово-професійній сфері, враховуються при доборі змісту, методів, форм та засобів навчання. Висновки. Виокремлено наукові підходи та принципи організації процесу мовної підготовки курсантів та обґрунтовано доцільність їх застосування. Теоретичний аналіз наукових досліджень та керівних документів Міністерства оборони України дозволив визначити, що організація процесу іншомовної підготовки курсантів базується на рекомендаціях, визначених мовним Стандартом НАТО СТАНАГ 6001, та здійснюється відповідно до програм підготовки військових фахівців за спеціальностями. З’ясовано, що найоптимальнішим методом вивчення іноземної мови курсантами є прискорений метод вивчення іноземних мов, сфокусований на досягненні конкретних практичних цілей. Пропонуються зразки діалогів (дрилл-технології) та змодельовані ситуації спілкування. Метод моделювання ситуацій військово-професійної діяльності та комунікативний метод визначаються як ключові засоби формування комунікативної компетентності, оскільки вони сприяють розвитку уміння спілкування іноземною мовою в нестандартних ситуаціях. Наголошується на доцільності співпраці викладачів кафедри іноземних мов з фахівцями навчально-наукових центрів мовної підготовки та фахових навчальних дисциплін.

Посилання

1. Cowley S.J. Distributed Language. Ed. S.J. Cowely. University of Hertfordshire. UK : John Bendjamins Publishing Company, 2011. P. 45–49.
2. Tarnavska T., & Glushanytsia N. Key pedagogical principles of it integration in higher education. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019. № 3(2). P. 129–142.
3. Андріянова Н. Вільне володіння англійською мовою військовослужбовців Збройних Сил України Запорука сильної Європейської армії. Військова освіта. 2020. С. 18–24.
4. Бхіндер Н. Принципи формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння. Педагогічний дискурс. 2022. № 32. С. 56–65.
5. Ворона Т., Ворона А., Ворона М. Мовна підготовка військовослужбовців: закордонний досвід. Військова освіта. 2022. № 1(45). С. 40–51.
6. Ковальчук І. С. Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Житомир, 2018.
7. Лагодинський О. Іншомовна підготовка у збройних силах Сполучених Штатів Америки та Великої Британії: досвід для України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2019. Вип. 3. С. 164–179.
8. Лобко В.О. Принципи навчання іноземної мови військових фахівців у процесі професійної підготовки. Всеукраїнська науково-методичної Інтернет-конференції «Методика та специфіка викладання іноземних мов у закладах вищої освіти». Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2021. 373 с. С. 109.
9. Лямзіна Н.К., Савчин І.М. Основні принципи навчання англійської мови китайських студентів. Трансформація освіти в контексті процесів глобалізації: матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції (Дніпро, 12 березня 2021 р). Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. С. 28–30.
10. Основні засади мовної підготовки особового складу в системі Міністерства оборони України : вих. документ Міністерства оборони України № 1524/з/84 від 08.08.2019, 34 с.
11. Про затвердження Концепції мовної підготовки особового складу Збройних Сил України та плану реалізації Концепції мовної підготовки особового складу ЗСУ : Наказ Міністра оборони України від 01 червня 2009 р. № 267. Київ : МО України, 2009. 34 с.
12. Тарнавська Т.В. Використання соціальних мереж і блогів у навчанні. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки. 2013. № 186(1). С. 136–141.
Опубліковано
2023-07-03
Сторінки
74-81
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ