МЕТОД АСОЦІАТИВНИХ СИМВОЛІВ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ЕФЕКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ АНГЛОМОВНОГО ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Ключові слова: лексична компетентність, інноваційна технологія, активне навчання, метод асоціативних символів, процес вивчення англійської мови, показники реалізації методу асоціативних символів.

Анотація

Стаття присвячена одній з актуальних проблем – впровадженню і використанню інноваційних методів та форм роботи на уроках англійської мови. З’ясовуються характерні особливості інноваційного навчання, наголошується на необхідності його здійснення в умовах стрімкого розвитку сучасного суспільства. Розкриваються особливості і зміст інноваційних технологій навчання, визначається доцільність їх впровадження в практику організації освітнього процесу початкової школи. Основна увага зосереджується як на теоретичних, так і практичних аспектах реалізації методу асоціативних символів та його впливі на пізнавальні процеси здобувачів освіти молодших класів. Стаття висвітлює ефективність використання цього методу, зокрема на уроках англійської мови під час вивчення лексичного матеріалу. Метою статті є обґрунтування актуальності та аналіз ефективності впровадження методу асоціативних символів як інноваційного засобу навчання англійської мови. У процесі дослідження використовувалися такі методи, як: огляд нормативних документів про освіту в Україні, наукової літератури, включаючи наукові статті, книги та інші джерела, що висвітлюють тему методу асоціативних символів, систематизація, узагальнення інформації. Результати. За результатами спостереження нами з’ясовано, що застосування методу асоціативних символів під час вивчення англійської мови здобувачами початкової школи є актуальним та перспективним в організації розвитку не тільки комунікативних здібностей школярів. Дослідження показує, що впровадження такого методу сприяє покращенню процесу вивчення лексики та розвитку лексичної компетентності. Активізуються творчі можливості, зростає вмотивованість до вивчення англійської мови. Метод асоціативних символів гарантує рівноправну взаємодію суб’єктів навчання. Як учитель, так і здобувачі освіти стають активними учасниками цікавої та веселої гри, правила якої вони самі встановлюють та створюють образи-символи, що допомагають розкрити значення нового мовного явища. Для цього плідно працює вчитель під час підготовки до уроків: звертається увага на особливості класу (враховується темп навчання, психологічний стан, рівень розвитку уяви тощо). Висновки. Узагальнюючи результати спостережень за процесом реалізації методу асоціативних символів, ми можемо констатувати, що такий метод є педагогічно доцільним у практиці навчання англійської мови. Застосування лексичних вправ, реалізація вмінь наводити відповідні асоціації, активне спілкування як з учителем, так і в групі призводить до активізації процесу вивчення англійської мови, до формування стійкої мотивації до учіння.

Посилання

1. Гунько С.В., Гусак Л.Є., Єфіменко О.І., Стадник Н.Р. Англійська мова для дітей молодшого шкільного віку загальноосвітніх навчальних закладів за методикою асоціативних символів. Луцьк : ДП «Волинські старожитності», 2011. 104 с.
2. Гунько С., Гусак Л., Лещенко З. Граючись учимось. Англійська мова : програма та методичні рекомендації. Київ : Редакції газет дошкільної та початкової освіти, 2013. 88 с.
3. ДСТУ 688-2019-п. Початкова освіта. (Чинний від 2018-02-21). URL: http://www.mon. gov.ua/index.php/ ua/ (дата звернення: 26.05.2023).
4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник. Київ : Академвидав, 2004. 218 с.
5. Дубяга С.М. Педагогічні технології в початковій школі : навчально-методичний посібник. Мелітополь : Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. 160 с.
6. Заброцький М.М. Основи вікової психології. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2002. 110 с.
7. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. вид. С.Ю. Ніколаєва. Київ : Ленвіт, 2003. 273 с.
8. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19/stru (дата звернення: 26.05.2023).
9. Куріч М. Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови. Нова педагогічно думка : науково-методичний журнал. 2013. № 2. С. 80–83.
10. Лейко С.В. Поняття «компетенція» та «компетентність»: теоретичний аналіз. Педагогічний процес: теорія і практика. 2013. Вип. 4. С. 128–135.
11. Національна доктрина розвитку освіти. Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О.О. Любар; за ред. В.Г. Кременя. Київ : Т-во «Знання», КОО, 2002. С. 688–704.
12. Смоліна С.В. Методика формування іншомовної лексичної компетенції. Іноземні мови. 2010. № 4. С. 16–23. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/im_ 2010_4_4 (дата звернення: 25.05.2023).
13. Телячук В., Лесіна О. Інноваційні технології навчання в початковій школі. Вінниця : Освіта, 2014. 154 с.
14. Шевченко С.І. Методика навчання англійської мови у початковій школі : навчальний посібник. Ніжин : Видавництво НДУ імені М. Гоголя, 2010. 155 с. 15. Ярема І. Методичні засади формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому говорінні студентів металургійних спеціальностей. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2013. № 3. С. 97–104.
16. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR). URL: https://rm.coe.int/16802fc1bf (дата звернення: 25.05.2023).
17. Ekmekçi Emrah. Developing lexical competence through online exercises: evaluations through the eyes of students. The Journal of International Social Research. 2014. URL: https://www.researchgate.net/publication/314364441_developing_ lexical_competence_ through_online_exercises_evaluations_through_the_eyes_ of_students (дата звернення: 25.05.2023).
18. Fendrikova O.T. Games at the initial stage of learning a foreign language. English language in the elementary school, 2008. P. 32–33.
Опубліковано
2023-07-03
Сторінки
90-97
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ