ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ АКАДЕМІКА ОЛЕКСАНДРИ САВЧЕНКО В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ

Ключові слова: академік Олександра Савченко, наукова спадщина, педагогічна теорія, розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів, система пізнавальних завдань

Анотація

Мета статті – довести, що педагогічна система розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів, розроблена академіком Олександрою Яківною Савченко, є підґрунтям оновлення сучасних методик початкового навчання. Для досягнення поставленої мети використано такі методи дослідження: аналіз наукових праць академіка О. Савченко, синтез, систематизація, порівняння та узагальнення представленого матеріалу. Результати. У статті розкрито педагогічну теорію розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів, засновану на дослідженнях відомої української вченої Олександри Савченко, а саме: наголошено на значущості та актуальності основних ідей та концепцій академіка для поліпшення якості освіти та розвитку пізнавальної самостійної діяльності молодших школярів у сучасних реаліях. На основі аналізу наукових праць академіка О. Савченко визначено поняття, мету та зміст пізнавальної самостійності; висвітлено дидактичні умови та способи її розвитку, що активно використовуються у роботі зі здобувачами початкової освіти в умовах сьогодення. Окреслено компоненти (мотиваційний, змістовий та організаційно-процесуальний), які відіграють важливу роль у розвитку пізнавальної самостійності учнів початкової школи. Розглянуто оригінальну педагогічну систему розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів ученої О. Савченко, яка суттєво вплинула на вдосконалення змісту, форм, засобів і методів навчання у сучасній початковій освіті та є одним із ключових векторів розвитку пізнавальних здібностей і самостійності здобувачів на сучасному етапі навчання. Проаналізовано зміст системи пізнавальних завдань академіка О. Савченко, що побудована на змістовій та процесуальній основі, реалізовує пізнавальну, розвиваючу та виховну функції навчання й містить завдання на порівняння; завдання на аналогію; завдання на визначення головного; на узагальнення і конкретизацію знань; на визначення образної та смислової ролі слова і словосполучень; завдання на визначення і пояснення причинно-наслідкових зав’язків; на формування оцінних суджень, що сприяють розвитку пізнавальних навичок, критичного мислення та самостійності учнів. Загальним результатом дослідження є висновок, що педагогічна теорія відомої української вченої Олександри Савченко має велике значення для розвитку пізнавальної самостійності здобувачів початкової освіти. Аналіз ідей та системи поглядів Олександри Яківни може бути використаний сучасними вчителями-практиками початкової школи для поліпшення освітнього процесу та розвитку у молодших школярів уміння самостійно вчитися в умовах зміненої реальності.

Посилання

1. Концепція Нової української школи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 26.06.2023).
2. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н.М. Бібік. Київ : Плеяди, 2017. 206 с.
3. Савченко О.Я. Виховання пізнавальних потреб учнів. Початкова школа. 1981. № 4. С. 7–13.
4. Савченко О.Я. Дидактичні основи розвитку пізнавальної самостійності. Початкова школа. 1978. № 12. С. 5–9.
5. Савченко О.Я. Мотивація пошукової діяльності учнів. Початкова школа. 1985. № 2. С. 58–61.
6. Савченко О.Я. Пізнавально-проблемні завдання на уроках читання. Початкова школа. 1979. № 5. С. 24–30.
7. Савченко О.Я. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів : монографія. Київ : Радянська школа, 1982. 176 с.
8. Савченко О.Я. Формування пізнавальної самостійності молодших школярів : автореф. дис. … д-ра. пед. наук : 13.00.01. Київ, 1984. 48 с.
9. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи : підручник. Київ : Грамота, 2012. 502 с.
Опубліковано
2023-09-21
Сторінки
5-11
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ