КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»: ПЛЮСИ, МІНУСИ, ПЕРСПЕКТИВИ ВТІЛЕННЯ

Ключові слова: компетентність, компетентністний підхід, знання, уміння, навички, історизм, інновація

Анотація

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні доцільності побудови освітньої парадигми за Концепцією Нової української школи на основі компетентнісного підходу в процесі засвоєння учнями наукового знання, формування умінь, навичок, творчого мислення. Для досягнення мети було використано сучасні наукові підходи (компетентнісний, синергетичний, парадигмальний, аксіологічний, соціокультурний, технологічний) та методи: аналізу наукової літератури, у якій розкрито основні чинники компетентнісної парадигми; вивчення та узагальнення праць розробників Концепції «Нова українська школа»; аналізу матеріалів онлайн-ресурсів з організаційно-педагогічного й науково-методичного забезпечення реалізації компетентнісного підходу в Новій українській школі; опитування студентів, учителів початкової школи. У результаті дослідження: 1) з’ясовано, що розробники програмного забезпечення Концепції «Нова українська школа» О. Савченко, Р. Шиян виходили з того, що знання становлять основу компетентностей, яка, своєю чергою, реалізується через уміння, навички й цінності; 2) показано, що у Концепції «Нова українська школа» чітко прописано вміння, якими повинні володіти учні: розуміння, про що читають (читати з розумінням); мислити критично й системно; висловлювати свою думку; логічно обґрунтовувати свою позицію; бути творчими й ініціативними; конструктивно керувати емоціями; оцінювати ризики; приймати рішення; вирішувати проблеми; співпрацювати з іншими людьми; 3) обґрунтовано, що у цілому вміння, визначені в Концепції, можна поділити на дві групи: знаннєві і соціалізаційні. Саме останні й становлять основу формування професійної компетентності майбутніх фахівців різних сфер діяльності; 4) доведено, що забезпечення реалізації цього підходу в умовах сьогодення з урахуванням такого чинника, як вимір компетентності, – здатність особистості мобілізувати набуті знання й уміння для реального практичного вміння необхідно розробити відповідне організаційно-педагогічне і науково-методичне забезпечення. Висновки. Науковий пошук підтвердив, що знання мають бути основою освітнього процесу школи, а практичне втілення компетентністного підходу пов’язане з необхідністю практичного використання знань та вмінь. Ідеться про розширення в учнів практичного складника через уведення більш широкого спектру практичних знань і нових дисциплін: ІТ, кібербезпеки, фінансової грамотності, екології, здоров’язбережувальних технологій, основ харчування й медицини тощо. А отже, компетентнісний підхід має розглядатися в контексті історизму та інновацій, точніше – інтеграції традиційної й інноваційної освіти. Ширше в освітньому середовищі необхідно використовувати всі форми урочної, позаурочної, виховної, наукової та позашкільної діяльності; ураховувати «інститут репетиторства»; навчання за авторськими програмами, що дасть можливість приділяти більшу увагу практичному аспекту отриманих знань, що може бути подальшою темою наукового пошуку.

Посилання

1. Енциклопедія освіти / гол. ред. В.Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
2. Ковальчук Г. Нова українська школа. Освітні галузі, міжнародні підручники і цілий день на екскурсії. Фокус. 2021. URL: https://focus.ua/uk/ukraine/490983-novaya-ukrainskaya-shkola-obrazovatelnye-otraslimezhdunarodnye-uchebniki-i-celyy-den-na-ekskursii (дата звернення: 12.06.2023).
3. Компетентнісний підхід до навчання: запитання та відповіді для вчителя. URL: https://nus.org.ua/questions/zo-take-kompetentnisnyj-pidhid-u-navchannividpovidaye-derzhavna-sluzhba-yakosti-osvity/ (дата звернення: 12.06.2023).
4. Концепція «Нова українська школа» (2016). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 12.06.2023).
5. Лісовська А.А. Компетентнісний підхід у змісті початкової освіти. URL: http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/45-p-yatnadtsyata-vseukrajinskapraktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/278-kompetentnisnij-pidkhid-u-zmisti-pochatkovoji-osviti (дата звернення: 12.06.2023).
6. Нова українська школа. Робочі матеріали: компетентнісне навчання, сприятливе для здоров’я, безпеки, успішної соціалізації і самореалізації особистості. 2018. URL: http://autta.org.ua/files/files/%CA%EE%EC%EF%E5%F2%E5%ED%F2%B3%F1%ED%E5%20%ED%E0%E2%F7%E0%ED%ED%FF%20%E2%20% E A % E E % E D % F 2 % E 5 % E A % F 1 % F 2 % B 3 % 2 0 %CD%D3%D8.pdf (дата звернення: 12.06.2023).
7. Новий тлумачний словник української мови / уклад. В. Яреенко, О. Сліпушко. Київ : Аконіт, 2003. Т. 1. 926 с.
8. Освіта дорослих : енциклопедичний словник / за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка ; упоряд. Н.Г. Протасова та ін. Київ : Основа, 2014. 496 с.
9. Педагогічний словник / за ред. М.Д. Ярмаченка. Київ : Педагогічна думка, 2001. 514 с.
10. Роман Шиян про реформу НУШ, 2023. URL: https://op.ua/news/osvita-v-ukraini/roman-shiyan-proreformu-nush (дата звернення: 12.06.2023).
11. Савченко О. Сухомлинський і НУШ. Освіта України. 2018. № 41-42(1584). С. 14–28.
12. Топол В., Титиш Г. Роман Шиян: «Ми готували Стандарт так, аби все починалося від зацікавленості дитини». URL: https://nus.org.ua/articles/roman-shyyanmy-gotuvaly-standart-tak-aby-vse-pochynalos-vidzatsikavlenosti-dytyny/ (дата звернення: 12.06.2023).
13. Федяєва В.Л. Батьки і нова українська школа: шляхи партнерства Наукові записки. Серія «Педагогічні науки». 2018. Вип. 173. С. 58–62.
Опубліковано
2023-09-21
Сторінки
12-18
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ