СТАН ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: здоров’язбережувальна діяльність, фізичне виховання, фізичний розвиток, психолого-педагогічний супровід, діти раннього віку

Анотація

Мета дослідження полягає в аналізі стану реалізації завдань щодо організації фізичного виховання дітей раннього віку в умовах закладу дошкільної освіти. Для досягнення визначеної мети використано методи дослідження: вивчення та аналіз теоретичних джерел, анкетування, бесіди, педагогічне спостереження, узагальнення отриманої інформації. Результати. Проаналізовано та узагальнено погляди науковців і практиків щодо важливості та доцільності організації фізичного виховання дітей раннього віку в закладах дошкільної освіти з урахуванням особливостей їхнього фізичного та психічного розвитку. Зроблено аналіз освітніх програм щодо фізичного виховання дітей раннього віку. Проаналізовано стан практики з організації педагогічного процесу фізичного виховання дітей раннього віку. Здійснено аналіз результатів діяльності закладів дошкільної освіти з проблеми організації фізичного виховання дітей раннього віку. Проаналізовано анкети та висвітлено результати бесід із вихователями з означеної проблеми. Обґрунтовано причини, що перешкоджають систематичному здійсненню фізкультурно-оздоровчої діяльності в групах раннього віку. Висвітлено результати проведення анкетування вихователів із проблеми організації фізичного виховання та здоров’язбереження дітей раннього віку. Акцентовано увагу на важливих проблемах організації та психолого-педагогічного супроводу фізичного розвитку і здоров’язбереження дітей раннього віку в умовах закладу дошкільної освіти. Обґрунтовано необхідність здійснення систематичного педагогічного спостереження за дітьми під час різних форм фізкультурно-оздоровчої взаємодії. Висновки. Проведений аналіз нашого локального дослідження даєзмогу стверджувати, що вихователі мають ціннісну установку на необхідність здійснювати здоров’язбережувальну діяльність у групах раннього віку, розуміють важливість володіння системою фахових знань, умінь і навичок для ефективного проведення різних форм роботи з фізичного виховання та оздоровлення дітей раннього віку. Більшість педагогів абсолютно переконана, що рухлива гра як засіб і метод фізичного виховання є важливим засобом формування фізичної культури особистості дитини. Однак уважають необхідним і важливим розроблення доцільного педагогічного інструментарію задля ефективного здійснення конкретних форм фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми. Запропоновано перспективні напрями діяльності з проблеми, що полягають у необхідності розроблення технології реалізації конкретних форм освітньої взаємодії з фізичного виховання дітей раннього віку, зокрема дітей другого та третього років життя.

Посилання

1. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навчальний посібник. 2-е вид., перероб. та доп. Суми : Університет. книга, 2019. 428 с.
2. Васильєва С.А., Гавриш Н.В., Рагозіна В.В. Виховання дітей раннього віку в закладах дошкільної освіти різних типів : монографія. Кропивницький : ІМЕКС ЛТД, 2021. 226 с.
3. Гаращенко Л.В., Літіченко О.Д., Шинкар Т.Ю. Організація освітньої взаємодії з дітьми раннього віку: актуальні проблеми практики. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2022. № 38(2). С. 24–30.
4. Кочерга О.В. Психофізіологія дітей 1–3 років. Київ : Шкільний світ, 2006. 128 с.
5. Методичні рекомендації щодо визначення освітніх труднощів та рівнів підтримки у дітей раннього та дошкільного віку / уклад. Л.В. Прохоренко та ін. 2022. 115 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2022/06/23/List.MON-4.1196-22-08.6.2022.pdf (дата звернення: 25.06.2023).
6. Піроженко Т.О. Якість дошкільної освіти: сучасна ситуація та погляд у перспективу. Актуальні проблеми психології. 2018. № 4(14). С. 6–27.
7. Кононко О.Л., Матвієнко С.І. Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини раннього віку : навчально-методичний комплекс. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 55 с.
8. Broström, S. Care and education: Towards a new paradigm in early childhood education. In Child and youth care forum Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers. 2006. Vol. 35. № 5. Р. 391–409.
9. Li, L. Developing a pedagogy of play: Toddlers’ conceptual learning in a PlayWorld. Early Years. 2022. № 42(3). Р. 278–292.
Опубліковано
2023-09-21
Сторінки
19-24
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ