ОСНОВНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ КОЛЕКТИВІВ ЧИ ТОВАРИСТВ

Ключові слова: сфера, галузь, менеджмент, діяльність, фізкультурно-спортивний колектив, управлінська культура, персонал

Анотація

У статті відображено основні засади формування менеджменту повсякденної діяльності фізкультурно-спортивних колективів чи товариств. Виявлено, що система загального фізкультурно-спортивного менеджменту та розглянуті його окремі елементи мають свою чітко визначену будову та структуру, до якої, окрім штатно-посадової чисельності, входить стала сукупність загальнолюдських, професійно-службових, соціальних, етичних та естетичних норм, знань, умінь, навичок, переконань, думок і вимог як до кожного окремого працівника, так і до колективу взагалі. З’ясувавши тлумачення й зміст окремих термінів та дефініцій, які зацікавили нас із числа необхідних законодавчих та інших наукових джерел правової, управлінської, довідникової та фізкультурно-спортивної спрямованості, нами було запропоновано переглянути й замінити у Законі України «Про фізичну культуру і спорт» термін «сфера» на «галузь» у словосполученні «у сфері фізичної культури і спорту» на дещо звужене, але, на нашу думку, більш конкретизоване поняття «у галузі фізичної культури і спорту». Ураховуючи майже однакову ідентичність чи тотожність обох розглянутих термінів, ми вважаємо, що за подальшого доопрацювання Закону необхідно чітко означити кордони, межі, позиції, рубежі або лінії їх використання чи застосування в системах «сфера в галузі» чи «галузь у сфері» залежно від подальшої загальної необхідності й потреб фізичної культури і спорту. Окрім того, установлено, що чим більше й довше, вибраний і широкий, своєчасно підкоригований чи взагалі позитивно змінений асортимент виконуваних дій, функцій та послуг слугуватиме ефективним засобом досягнення поставленої мети, тим рідше досліджувані суб’єкт і об’єкт зазнаватимуть впливів негативних стан-факторів внутрішнього чи зовнішнього психічного конфлікту, що зазвичай може виникати у разі зіткнення у свідомості чи підсвідомості як окремого індивіда, так і у цілої групи об’єднаних колективом осіб суперечливих питань, рішень, знань, ідей, переконань або вже існуючих поведінкових установок. Також у ході дослідження виявлено конкретну спрямованість переважної більшості досліджуваних осіб на досягнення успішного результату.

Посилання

1. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України : навчальний посібник. Харків : Основа, 1996. 398 с.
2. Барко В.І. Психологія управління персоналом ОВС (проактивний підхід) : монографія. Київ : НікаЦентр, 2003. 448 с.
3. Бібік С.П., Сюта Г.П. Словник іншомовних слів. Харків : Фоліо, 2006. 623 с.
4. Бурбика М.М., Солонар А.В., Янішевська К.Д. Адміністративне право України : навчальний посібник. Суми : Мрія, 2015. 358 с.
5. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000 / уклад. та гол. ред. В.Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с.
6. Гошко А.О. Сучасна управлінська культура в системі місцевого самоврядування : монографія. Київ : НАДУ, 2006. 312 с.
7. Грибан Г.П. Управління у сфері фізичної культури і спорту: методичні рекомендації. Житомир : Рута, 2022. 124 с.
8. Муха В.С., Драга В.В. Добровільні спортивні товариства (ДСТ). Енциклопедія сучасної України / редкол.: І.М. Дзюба та ін. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL: https://esu.com.ua/article-22397 (дата звернення: 10.06.2023).
9. Івченко А.О. Тлумачний словник української мови. Харків : Фоліо, 2006. 766 с.
10. Морушко О.О. Кадровий менеджмент : навчальний посібник. Львів : Львів. Політехніка, 2014. 173 c.
11. Кузьмін О.Є., Мала Н.Т., Мельник О.Г., Саніна О.Р. Менеджмент : навчальний посібник. Львів : Львів. політехніка, 2012. 240 с.
12. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відп. ред. О.Є. Кузьмін. Львів : Львів. політехніка, 2012. 416 с.
13. Міжнародна поліцейська енциклопедія. Т. ІІІ: Поліцейський менеджмент: історія та сучасність / відп. ред. Ю.І. Римаренко та ін. Київ, 2006. 1192 с.
14. Хміль Ф.І. Основи менеджменту : підручник. Київ : Академвидав, 2007. 576 с.
15. Остапович В.П. Психолого-правові умови підвищення ефективності управлінської діяльності керівників підрозділів Національної поліції України : монографія. Київ : ДНДІ МВС України, 2018. 353 с.
16. Пєтков С.В. Ефективний менеджмент в органах внутрішніх справ : монографія. Сімферополь : Таврія, 2004. 564 с.
17. Пєтков С.В. Проблема раціонального використання часу в управлінській діяльності як основа ефективного менеджменту в органах внутрішніх справ України. Право і Безпека. 2005. Т. 4. № 3. С. 79–82.
18. Про фізичну культуру і спорт : Закон України № 3808-XII від 24.12.1993. Верховна Рада України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text (дата звернення: 10.06.2023).
19. Словник української мови : у 20 т. / за ред. В.М. Русанівського. Київ : Наукова думка, 2010. 911 с.
20. Bondarenko, O., Utkina, M., Reznik, O., Malanchuk, P., & Yurakh, V. (2022). Combating sports corruption: an analysis of international regulations: Lucha contra la corrupción deportiva: un análisis de las regulaciones internacionales. Cuestiones Políticas, 40 (73), 364–376. URL: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4073.19. Document Type: Article – Web of Science.
Опубліковано
2023-09-21
Сторінки
39-47
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ