ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ В УКРАЇНІ

Ключові слова: цифрова трансформація, професійна підготовка, вчитель, система освіти, цифровізація

Анотація

Мета статті – сформувати концепцію дослідження вибраної проблеми на основі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних науковців, які безпосередньо висвітлюють тему цифрової трансформації освіти; розглянути та проаналізувати цифрові трансформації у сфері професійної підготовки вчителів в Україні та визначити перспективні напрями використання цифрових трансформацій в освіті. У процесі постановки проблематики дослідження використовується комплекс загальнонаукових методів: теоретичні: аналіз і синтез із метою визначення основних напрямів дослідження цифрової трансформації професійної підготовки вчителів; емпіричні: вивчення наукових праць та законодавчої бази щодо цифровізації професійної підготовки вчителів в Україні тощо. Результати. У межах даного дослідження ми проаналізували процеси цифровізації професійної підготовки вчителів. Актуальність цього напряму випливає з факту, що вчителі відіграють ключову роль у розвитку особистості в системі освіти, особливо в контексті підготовки до життя у цифровому світі. Тому сучасному вчителеві необхідно мати розвинуту цифрову компетентність та здатність формувати її у своїх учнів. Узагальнюючи інформацію, отриману у процесі вивчення літературних джерел, можна стверджувати, що перспективні напрями використання цифрових трансформацій в освіті полягають у тому, що українські педагоги – науковці і практики зорієнтовані переважно на створення та використання різноманітних цифрових ресурсів, сервісів для ігрофікації навчання і віддаленого спілкування, платформ для дистанційного навчання тощо. Висновки. Таким чином, незважаючи на доволі значний науковий доробок із питань цифрової трансформації професійної підготовки майбутніх учителів, дослідження у цій сфері залишаються актуальними, оскільки цифрові технології постійно розвиваються, а отже, змінюються можливості їх застосування в освіті. Основною особливістю цифровізації професійної підготовки майбутніх учителів є те, що цифрові технології в освітньому середовищі виступають одночасно і засобом навчання, за допомогою якого відбувається формування у студентів цифрової компетентності, професійних компетентностей, і об’єктом вивчення, з використанням якого їм самим доведеться далі навчати школярів.

Посилання

1. Балик Н., Шмигер Г. Впровадження штучного інтелекту в освіту шляхом використання ChatGPT. Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Кропивницький, 21 квітня 2023 р. Кропивницький : ДонДУВС, 2023. С. 147–149.
2. Волинець В. Використання технологій віртуальної реальності в освіті. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2021. № 2. С. 40–47. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2021.2.5.
3. Гаврилова Л.Г., Бескорса О.С., Ішутіна О.Є. Європейський досвід підготовки майбутніх учителів англійської мови початкової школи в умовах цифровізації освіти. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка, психологія, медицина». 2021. № 5(5). С. 153–171.
4. Грицько В.В., Котубей В.Ф. Цифровізація професійної підготовки майбутніх учителів: специфіка протікання та особливості сприйняття студентами. Інноваційна педагогіка. 2021. Вип. 38. С. 121–126. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/38.24.
5. Колеснікова І.В. Цифровізація освітнього процесу в закладі післядипломної педагогічної освіти. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2020. Вип. 78. С. 117–120. DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.78.25.
6. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р (дата звернення: 10.06.2023).
7. Кочерга Є.В., Саєнко О.В. Цифровізація професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів. Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених, м. Київ, 19–20 квітня 2022 р. Київ : КНУКіМ, 2022. С. 103–105.
8. Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України «Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи», 18–19 листопада 2022 р. / В.Г. Кремень та ін. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2022. Т. 4. № 2. С. 1–49. DOI: https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4223.
9. Мар’єнко М., Коваленко В. Штучний інтелект та відкрита наука в освіті. Фізико-математична освіта. 2023. Т. 38, № 1. С. 48–53. DOI: https://doi.org/10.31110/2413-1571-2023-038-1-007.
10. Москаленко О. Упровадження сучасних цифрових освітніх технологій у підготовку вчителів-математиків. Педагогічні науки. 2022. № 80. С. 70–75. DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2022.80.278220.
11. Нежива Л., Паламар С. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до застосування доповненої реальності на уроках навчання грамоти й літературного читання. Освітологічний дискурс. 2021. Т. 33. № 2. С. 144–160. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.2.11.
12. Оршанський Л., Оршанський Н. Позитивні та проблемні аспекти цифровізації вищої педагогічної освіти. Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21 жовтня 2022 р. Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2022. С. 50–53.
13. Прокопенко А.І. SWOT-аналіз цифровізації вищої педагогічної освіти в Україні. Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний періодичний збірник наукових праць. Вип. 3. Харків : ВННОТ, 2021. С. 244–249.
14. Шишкіна М., Носенко Ю. Перспективні технології з елементами штучного інтелекту для професійного розвитку педагогічних кадрів. Фізико-математична освіта. 2023. Т. 38. № 1. С. 66–71. DOI: https://doi.org/10.31110/2413-1571-2023-038-1-010.
15. Яремчук Н. Імерсивні технології в професійній дистанційній підготовці вчителів початкової школи. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2022. Т. 73. № 4. С. 61–68. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2022.4.6.
16. Bradley E. (Ed.). Games and Simulations in Teacher Education. Springer Cham, 2020. 207 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-44526-3.
17. Kindei L., Nikitina O., Baraniuk I., Kotelianets Yu., Kotelianets N. The Problem of Methodological Training of Future Teachers in the Digital Environment. Journal of Curriculum and Teaching. 2022. Vol. 11. № 5. P. 146–154. DOI: https://doi.org/10.5430/jct.v11n5p146.
Опубліковано
2023-09-21
Сторінки
54-61
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ