ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Ключові слова: інтерактивне навчання, методи навчання, мозковий штурм, робота в групі, метод проєктів

Анотація

У статті досліджено інтерактивні методи навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей. З огляду на зростаючу глобалізацію та розширення програм міжнародної співпраці України, володіння іноземними мовами стає дедалі більш важливим складником компетентності студентів, особливо тих, які займаються спеціальностями, пов'язаними з міжнародними відносинами, фінансами, економікою, банківською справою та іншими немовними галузями. Метою статті є визначення ефективності й обґрунтування переваг використання сучасних інтерактивних методів у процесі викладання іноземної мови студентам немовних факультетів, а також розкриття сутності запропонованих методів як інструменту оптимізації та стимуляції процесу навчання. Методи. У ході написання статті було використано такі методи дослідження: аналіз, опис, синтез, індукція, дедукція, кластерний аналіз для оцінки методик навчання студентів немовних спеціальностей. Результати. У статті проаналізовано інтерактивні методи навчання, спрямовані на поліпшення комунікативних навичок студентів іноземних мов. Описано традиційні методи, такі як рольові ігри, діалоги та групові проєкти, а також новітні підходи, включаючи використання комп'ютерних програм. Розглянуто особливості застосування інтерактивних методів навчання англійської мови студентів немовних спеціальностей, наведено приклади методик викладання та проаналізовано способи їх проведення. У ході написання статті було отримано такі результати: розглянуто активізацію пізнавальної діяльності студентів як необхідну умову для успішного вивчення іноземної мови; визначено переваги використання рольової гри, реальних комунікативних ситуацій, що підвищує інтерес та мотивацію студента, які необхідні для успішного вивчення іноземної мови. Зроблено такі висновки. Із метою досягнення успішного результату навчання доцільно об’єднувати класичну методику викладання та різноманітні сучасні інтерактивні методики викладання іноземних мов. Загалом проаналізувавши основні інтерактивні методи навчання, які застосовуються в процесі викладання іноземної мови студентам нефілологічних спеціальностей, можемо зробити висновок, що вони дають студентам можливість виявляти проблеми, збирати й аналізувати інформацію, знаходити альтернативні рішення, а також вибирати найбільш оптимальний шлях вирішення завдань у процесі як індивідуальної, так і групової роботи на заняттях.

Посилання

1. Стрельнікова О.В. Інтерактивні методи викладання англійської мови на неспеціальних факультетах ВНЗ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2009. № 11. С. 568–576.
2. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання. Київ : А.С.К., 2004. 192 с.
3. Philips B.D. Role-playing games in the English as a Foreign Language Classroom. Taipei : Crane Publishing Ltd., 1994. 729 p.
4. Годованець Н.І. Леган В.П. Короткий огляд інтерактивних методів навчання іноземної мови. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2017. № 1. С. 60–62.
5. Онучак Л. Мотивація як одна з важливих умов підвищення ефективності самостійної роботи учнів. Матеріали конференцій МЦНД. 2020. С. 98–101.
6. Taat, Muhamad, Khalid Abdulbaki, and Asma Al-Saqqaf. The impact of lecture and interactive methods on student’s English competency. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). 2020. № 15.20. Р. 255–267.
7. Онучак Л. Дискурс як об’єкт сучасної лінгвістики. Проблеми гуманітарних наук. Серія «Філологія». 2021. № 45. С. 324–332.
8. Кочубей Н. Характеристика інтерактивного навчання англійського діалогічного мовлення молодших школярів. Теоретичні питання культури, освіти та виховання. 2010. Вип. 42. С. 133–139.
9. Гін А. Безкровна атака: Технологія проведення навчального мозкового штурму. Цікава і проста форма навчальної діяльності. 2000. № 8. С. 7–11.
Опубліковано
2023-09-21
Сторінки
68-75
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ