РЕЗУЛЬТАТИ ПІЛОТАЖНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Ключові слова: математична компетентність майбутнього офіцера, методика діагностування, пілотажне дослідження, рівень сформованості математичної компетентності майбутнього офіцера Збройних сил України, професійна військова підготовка

Анотація

Питання компетентнісного підходу в підготовці офіцерських кадрів України є актуальним, адже якісна військова професійна підготовка, адаптована до застосування сучасних інформаційних систем і технологій, нині є запорукою успіхів у військових операціях і бойових діях. Метою статті є представлення й аналіз результатів пілотажного дослідження сформованості математичної компетентності майбутнього офіцера Збройних сил України в розрізі освітнього процесу сучасного вищого військового навчального закладу, який продовжує свою роботу в умовах воєнного стану. Зауважимо, що математична компетентність розглядається не просто як база для фундаментальних наук (інформатика, фізика, хімія), а як важлива складова частина в ухваленні рішень для несення військової служби в мирний час і ведення бойових дій у час військовий. Методи. За розробленим авторами діагностичним інструментарієм було проведено тестування, за результатами якого, згідно з формулами для компонентних індикаторів сформованості математичної компетентності, було розраховано кількість респондентів на трьох рівнях (нейтральному, рецептивному та креативному). Результати. На нейтральному рівні виявлено 84% респондентів, що свідчить про те, що більшість майбутніх офіцерів мають лише окремі складники математичної компетентності, наявні складнощі із застосуванням математичного апарату у військовій галузі. Рецептивний рівень показали 15% опитуваних, які характеризуються таким рівнем сформованості математичної компетентності, що дозволяє на рівні розуміння шаблонно застосовувати математичні методи для ухвалення рішень і розв’язування спеціалізованих завдань у галузі військового управління. Наявність всіх складових частин математичної компетентності продемонстрували лише 1% респондентів – креативний рівень сформованості математичної компетентності. Це саме ті майбутні офіцери, які ще за час здобуття освіти досягли високого рівня здатності творчо підходи до вирішення поставлених завдань, проявляти ініціативу, знаходити нові шляхи подолання труднощів, за допомогою власного бойового досвіду, наукових напрацювань сучасної науки, здатні до адаптації та використання сучасних технологій, тобто є лідерами. Висновки. У результаті пілотажного дослідження було підтверджено необхідність внесення змін у наявну освітню систему підготовки військових вишів з метою ефективного формування математичної компетентності майбутнього офіцера Збройних сил України.

Посилання

1. Personnel-General Officer Talent Management. Department of the Army Pamphlet 600–3. Headquarters Department of the Army Washington, DC 14 April 2023. 81 р. URL: https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/ARN36110-PAM_600-3-000-WEB-1.pdf (дата звернення: 02.11.2023).
2. Іванченко Є., Шагова О. Діагностичний інструментарій сформованості математичної компетентності майбутніх офіцерів Збройних сил України. Перспективи та інновації науки. 2023. № 9 (27). С. 207–218. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-9(27)-207-218.
3. Вороновська Л. Математична компетентність майбутніх інженерів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2018. Вип. 52. С. 259–262.
4. Антонець А., Флегованов Л. Математична компетентність, як важлива складова професійної підготовки майбутніх фахівців аграрного профілю. Наукові записки. Серія «Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти». 2016. Вип. 10 (ІІІ). С. 3–7.
5. Токарчук О. Математична компетентність фахівців економічного профілю: критерії оцінювання сформованості. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2014. Вип. 33. С. 193–196.
6. Гусак Л. , Гулівата І. Теоретичні аспекти формування математичних компетентностей майбутніх економістів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2017. Вип. 1 (40). С. 78–80.
7. Boyko O. Army Leader Behavioral Competencies Identification at Future Officers Professional Training in the Higher Military Institutes. Edukacja – Technika – Informatyka. 2018. № 4 (26). P. 299–304. DOI: http://dx.doi.org/10.15584/eti.2018.4.42.
8. Завгородній Д. Формування дослідницької компетентності майбутніх офіцерів військово-морських сил у процесі їх фахової підготовки. Освіта. Інноватика. Практика. 2021. Т . 8 . № 1. С. 26–32. DOI: https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol8i1-004.
9. Полонський О. Розвиток науково-дослідницької компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення дисциплін професійного циклу : дис. … PhD. Полтава, 2023.
10. Torichnyi O., Bhinder N. Organizational Methods of Formation of Military and Special Competence in Future Border Guard Officers in the Continuing Education Process. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2019. № 11 (4 Suppl. 1). P. 278–301. DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/190.
11. Modeling of supply logistics and training of military personnel for the successful use of weapons in a combat area / O. Fedorovich et al. Radioelectronic and computer systems. 2022. № 3. P. 33–46. DOI: https://doi.org/10.32620/reks.2022.3.03.
12. Шагова О., Шагов С. Інформаційні технології як фундамент для розвитку адаптивності офіцера-лідера. Інноваційна педагогіка. 2023. Т. 3. Вип. 55. С. 148–151. DOI: https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/55.3.30.
Опубліковано
2023-12-21
Сторінки
29-36
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ