ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Ключові слова: спільний досвід України й Узбекистану, інноваційна діяльність, формування психологічної готовності до інноваційної діяльності

Анотація

Мета статті – представлення українсько-узбецького досвіду із проблем формування психологічноїготовності до інноваційної діяльності, сприятливого організаційно-інноваційного середовища, мотиваційної компетентності. Методи. Для досягнення поставленої мети використано такі методи дослідження: узагальнення, порівняння; систематизацію – для розкриття проблематики реалізації досвідуспільних психолого-педагогічних досліджень освітніх закладів України й Узбекистану. Результати.У статті обґрунтовуються шляхи вирішення проблем формування психологічної готовності до інноваційної діяльності, сприятливого організаційно-інноваційного середовища, мотиваційної компетентності здобувачів дошкільної освіти магістерського (другого) рівня освіти. Узагальнено інформаціюз літературних джерел окреслених напрямів досліджень. Висвітлено основні методичні, організаційніта ключові психологічні проблеми розвитку інноваційної діяльності в межах україно-узбецької співпраці. Ідеться про те, що проблема формування психологічної готовності до інноваційної діяльностізнайшла своє доповнення в наукових доробках і практиці застосування як в Україні, так і в Узбекистані,у різних напрямах психологічної та педагогічної науки, сферах професійної діяльності. Так, подальшідослідження зазначеної проблеми реалізуються у сфері професійної діяльності педагогів дошкільнихосвітніх організацій, під науковим керівництвом В. Чудакової (Україна), здійснюються дослідникамина базі Університету Пучон у Ташкенті (Узбекистан, Корея), за напрямом «Менеджмент освітніх установ». Висновки. У сучасних умовах України та Республіки Узбекистан об’єктивною закономірністює інноваційні перетворення. Це вимагає докорінного вдосконалення інституційних і організаційно-правових засад державного управління у сфері організації розроблення та впровадження інноваційнихідей і технологій. Необхідним і обов’язковим стає завдання сформованості в педагогічних і керівнихкадрів готовності до інноваційної діяльності, що є важливим кроком до якості професійної діяльності.Спільні проєкти України й Узбекистану відкривають перспективи подальшого вивчення психолого-педагогічних проблем формування готовності до інноваційної діяльності, у вдосконаленні системи підготовки/підвищення кваліфікації управлінців і педагогів, «експертів-тренерів».

Посилання

1. Об инновационной деятельности : Закон Республики Узбекистан» от 24.07.2020 г. № ЗРУ-630. URL: https://lex.uz/ru/docs/4910448 (дата звернення: 01.11.2023).
2. Про інноваційну діяльність : Закон України № 2849–IX від 13.12.2022 р. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 36. Ст. 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (дата звернення: 01.11.2023).
3. Законодавство України у сфері інноваційної діяльності (департамент інвестицій, інновацій та інтелектуальної власності). URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=bc1e5f83-45ce-4317-88d1-312102bb1514&title=ZakonodavstvoUSferiInnovatsiinoiDiialnosti (дата звернення: 01.11.2023).
4. Феномен інновацій: освіта, суспільство і культура : монографія / В. Кремень та ін. Київ : Педагогічна думка, 2008. 472 с.
5. Чудакова В. Формування психологічної готовності персоналу освітніх організацій до інноваційної діяльності : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.10. 2016. 474 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/166005/3/ЧудаковаВП%20(1).pdf (дата звернення: 01.11.2023).
6. Chudakova V. Scientific and methodological support for the formation of psychological readiness for innovative activity as a means of developing a person’s competitiveness. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2017. № 23 (5). P. 8–25 (Canada). URL: https://farplss.org/index.php/journal/article/view/232/223 (дата звернення: 01.11.2023).
7. Chudakova V. The integrative toolkit of “humanitarian expertise and correction” of the implementation of “The technology of forming psychological readiness for innovative activity” – the basis of the development of the competences of the individual’s competitiveness in the conditions of digital and STEM education. Section 15. Humanistic expertise as a strategy for the development of the culture of the future Text : Scientific monograph. Riga, Latvia : Baltia Publishing, 2022. 348 p. P. 271–330. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-262-3-15.
Опубліковано
2023-12-21
Сторінки
61-66
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ