ПРОЄКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ НА БАЗОВОМУ ПРЕДМЕТНОМУ ЦИКЛІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Ключові слова: Нова українська школа, зміст шкільної літературної освіти, базовий предметний цикл навчання, українська література, модельна навчальна програма, підручник, художній твір, предметна читацька та ключові компетентності

Анотація

Мета статті – визначити принципи та критерії проєктування змісту шкільної літературної освіти на базовому предметному циклі загальної середньої освіти з урахуванням вимог Державного стандарту базової середньої освіти (2020), розкрити особливості реалізації нового змісту шкільної літературної освіти в підручнику української літератури для 7-го класу Нової української школи. У процесі дослідження було використано методи: аналіз психолого-педагогічної, літературознавчої та методичної літератури, чинних нормативних освітніх документів, фахової періодики, модельних навчальних програм і шкільних підручників, спостереження за освітнім процесом на уроках української літератури в 7–9-х класах закладів загальної середньої освіти, зокрема й в експериментальних пілотних 7-х класах Нової української школи, порівняння результатів навчання української літератури. Результати. У статті актуалізовано проблему проєктування змісту сучасної шкільної літературної освіти, акцентовано на наукових розвідках щодо оновлення змісту літературної освіти в проєкції сучасних освітніх пріоритетів, окреслено критерії та принципи його розроблення на базовому предметному циклі загальної середньої освіти в контексті вимог Державного стандарту базової середньої освіти, представлено змістовий компонент української літератури як навчального предмета для 7-го класу та 8–9-х класів й означено основні критерії добору художніх творів для текстуального і позакласного вивчення відповідними віковими категоріями учнів-читачів, розкрито особливості послідовної реалізації сучасного змісту шкільної літературної освіти в підручнику української літератури для 7-го класу Нової української школи, концепція якого ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, культурологічного підходів, читацькоцентричному та текстоцентричному принципах; схарактеризовано змістове наповнення структурних рубрик підручника, дидактичне призначення яких ефективно забезпечує розвиток предметної читацької та ключових компетентностей школярів. Висновок. За результатами аналізу наукового-методичної літератури, програмового і навчально-методичного забезпечення шкільного курсу української літератури для базового предметного циклу навчання, на основі спостереження за освітнім процесом на уроках української літератури та порівняння результатів навчання доведено теоретико-практичну значущість розроблення нового змісту шкільної літературної освіти для 7–9-х класів закладів загальної середньої освіти, розкрито особливості його реалізації в підручнику української літератури для 7-го класу Нової української школи, підготовленому на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, культурологічного підходів з урахуванням читацькоцентричного та текстоцентричного принципів.

Посилання

1. Гоголь Н.В. Культурологічний підхід у змісті шкільної літературної освіти (друга половина XX – початок XXI ст.) : монографія / за наук. ред. д-ра пед. наук Т.О. Яценко. Суми : Цьома С.П., 2021. 481 с.
2. Савченко О.Я. Зміст загальної середньої освіти. Енциклопедія освіти / гол. ред. В.Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. С. 322–324.
3. Яценко Т., Пахаренко В., Слижук О., Тригуб І. Українська література : підручник для 7 кл. закл. загальн. середн. Освіти. Київ : Грамота, 2024. 288 с.
4. Яценко Т.О. Українська література. 7–9 класи: модельна навчальна програма. Київ : ІМЗО, 2023. 152 с. https://drive.google.com/file/d/1b5C1YBawAnEiomi860WTsbh06om83_d/view
Опубліковано
2024-04-22
Сторінки
35-40
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ