ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Ключові слова: фольклорна спадщина, українська мова, культурна компетенція, навчання через фольклор, педагогічні підходи, народні традиції

Анотація

Дана стаття розглядає значення та ефективність використання фольклору для підвищення культурної компетенції учнів та поліпшення результативності навчання української мови. Автор аналізує можливості використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для інтеграції фольклору в навчальний процес. Мета даного дослідження полягає у визначенні значення та ефективності використання фольклору для підвищення культурної компетенції учнів та поліпшення результативності навчання української мови. Методи дослідження, використані у даній роботі, включають аналіз літературних джерел, емпіричні дослідження та огляд змісту уроків української мови з використанням фольклорних матеріалів. Аналіз літературних джерел дав змогу зібрати теоретичні відомості про роль фольклору в навчальному процесі та методи його використання. Огляд змісту уроків української мови допоміг з’ясувати, які конкретні елементи фольклору можуть бути використані для підвищення ефективності навчання. Результати дослідження підтвердили, що використання фольклору на уроках української мови сприяє поглибленню розуміння культурних цінностей, традицій та ідентичності українського народу. Фольклор допомагає учням розвивати мовленнєві навички, розширювати словниковий запас та вивчати мовні структури. Отримані результати свідчать про необхідність подальшого розвитку та вдосконалення педагогічних підходів до використання фольклору на уроках української мови для підвищення якості навчання та формування культурно-мовної компетенції учнів. Дослідження також указує на потребу в розробленні й упровадженні педагогічних підходів та методик, що базуються на використанні фольклору на уроках української мови. Дослідження відкриває широкі перспективи для подальших наукових розвідок у цьому напрямі, включаючи ефективність різних методик та педагогічних підходів. Отже, висновки дослідження підкреслюють важливість та ефективність використання фольклору на уроках української мови, а також необхідність подальшого розроблення та вдосконалення педагогічних підходів у цьому напрямі.

Посилання

1. Біда О.А., Гончарук В.А., Гончарук В.В. Роль українських народних традицій у формуванні культури сучасної людини. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». 2016. № 3. С. 145–148.
2. Біла О.М. Реалізація «рідномовних обов’язків» Івана Огієнка в позакласній роботі з учнями 5–7 класів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Одеса, 2002. 253 с.
3. Гончарук В., Гармаш О., Карась А. Формування культурологічної компетентності майбутнього філолога: методичний аспект. Збірник наукових праць. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. 2021. Вип. 1(5). С. 16–25.
4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392. URL: http: //www.mon.gov.ua /images/fi les/loshkilnaserednya /serednya/derzhstandart/post_derzh_stan.dok (дата звернення: 25.02.2024).
5. Ковальчук Г.М. Етнокультурознавчий аспект викладання української мови та літератури: творчий проєкт. URL: https://vseosvita.ua/library/embed/01004tbfa07c.docx.html (дата звернення: 25.02.2024).
6. Кучерук О.А. Система методів навчання української мови в основній школі: теорія і практика : монографія. Житомир : ЖДУ імені І. Франка, 2011. 420 с.
7. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. URL: http://svatove-school2.lg.sch.in.ua/nacionaljno-patriotichne_vihovannya/metodichni_rekomendacii_schodo_nacionaljno-patriotichnogo_vihovannya_u_zagaljnoosvitnih_navchaljnih_zakladah/(дата звернення: 25.02.2024).
8. Огієнко І. Рідна мова в українській школі. Київ : Вид-во Є. Черепівського, 1917. 32 с.
9. Огієнко І. Українська граматика. Ч. 2: Основи вкраїнського правопису : підручник для 2-го і 3-го року навчання. Київ : Друкарня Є. Черепівського, 1918. 128 с.
10. Орєхова Л.І. Функціональне призначення фольклору в лінгводидактичній спадщині українських педагогів на зламі століть. Розділ 2. Методика викладання мови і літератури. Збірник наукових праць. 2021. Вип. 9. С. 135–141.
11. Семеног О. Український фольклор : навчальний посібник. Глухів : РВВ ГДПУ, 2004. 254 c.
12. Тіменник З. Іван Огієнко (Митрополит Іларіон): 1882–1972: життєписнобібліографічний нарис. Львів : Наук. тов-во імені Т. Шевченка, 1997. 227 с.
13. Українська мова. Програма для 5‒9-х класів ЗНЗ. URL: https://osvita.ua/school/program/program-5-9/56134/ (дата звернення: 20.02.2024).
Опубліковано
2024-04-22
Сторінки
41-49
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ