МОТИВАЦІЙНО-ЦІЛЬОВИЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Ключові слова: академічна доброчесність, доктор філософії, мотиваційно-цільовий компонент, заклад вищої освіти, професійні цінності, система

Анотація

Мета. У статті прийнято за мету схарактеризувати специфіку мотиваційно-цільового компоненту системи формування культури академічної доброчесності майбутнього доктора філософії у процесі його професійної підготовки. Методи. Дослідження базується на методах індукції, дедукції, аналізу та синтезу, абстрагування та конкретизації. Застосовано методи аналізу, такі як теоретичний, описовий, обробка та інтерпретація, а також прийоми спостереження, класифікації та систематизації. Результати. Мотиваційно-цільовий компонент представлено морально-ціннісним ставленням до своєї професії; активно-позитивним ставленням до пошукової роботи як до особистісної цінності; стимулюванням дослідницької активності; виконанням професійних обов’язків відповідно до етичного кодексу ученого; стійкою потребою та наполегливістю у пошуку ефективних шляхів розв’язання професійних завдань засобами науково-дослідної роботи в освітньо-виховних закладах; активністю у саморозвитку. Кожний майбутній доктор філософії має свій набір мотивів та актуальних потреб, які стимулюють його до якісної професійної діяльності. Висновки. З’ясовано, що мотиваційно-цільовий компонент визначає провідні цінності (чесність, довіра, повага, мужність, законність, прозорість тощо), інтереси (доброчесна професійна орієнтованість з урахуванням цінностей та принципів культури поведінки учасника освітньо-наукового процесу), потреби (освітньо-наукова самореалізація з подальшим самовдосконаленням і продукуванням власного автентичного Я як професіонала академічної спільноти), мету (формування культури академічної доброчесності майбутніх докторів філософії у процесі їхньої професійної підготовки шляхом залучення їх у аксіологічно-рефлексивне академічне середовище, що передбачає дотримання відповідальної та ціннісно-принципової позиції у взаємодії з різними соціальними, освітньо-науковими закладами, обміну професійними надбаннями між суб’єктами середовища через упровадження комплексу педаго- гічних технологій) та завдання.

Посилання

1. Антонова О. Системний підхід до підготовки докторів філософії з освітніх/педагогічних наук: український, європейський та світовий досвід. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін. Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2019. С. 97–100.
2. Вітвицька С. Інноваційність у підготовці докторів філософії. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін. Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2019. С. 101–104.
3. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.
4. Колот А.М. Мотивація персоналу : підручник. Київ : НКЕУ, 2002. 337 с.
5. Кузьменко А.О. Структурні компоненти системи підготовки майбутніх докторів філософії до реалізації ідей академічної доброчесності. Академічна доброчесність, відкрита наука та штучний інтелект: як створити доброчесне освітнє середовище. Львів ; Торунь : Liha-Pres, 2023. C. 273–275.
6. Максименко С.Д. Мета і мотиви діяльності. Загальна психологія. 2004. http://psih.pp.ua/22305_мета_і_мотиви_діяльності_мета_це_те_до_чого_прагне_людина_для_чого_він_працює_за.html
7. Меняйло В.І. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності : дис. … д.пед.н. : 13.00.04. Запоріжжя, 2020. 756 с.
8. Михайлишин Г.Й. Перспективи професійної підготовки педагогічних працівників у контексті Закону України «Про освіту». Гірська школа українських Карпат. 2017. № 16. C. 5–10.
9. Чобітько М.Г. Теоретико-методологічні засади особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів : автореф. дис. … д.п.н. Київ, 2007. 42 с.
10. Ягупов В.В. Методологічні проблеми розуміння та формування ціннісно-мотиваційної складової професійної суб’єктності фахівців. Проблеми цивілізаційної суб’єктності України: місія науки і освіти. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2022. 722 с.
11. Jai Kumar. Influence of motivation on teachers’ job performance. Humanities and social sciences communications. China. Business School, Sichuan University. 2023. P. 11.
12. Rashmi Singh. Difference between Intention and Motive. Importance of motive in Law of Crime 2022. URL: https://portal.theedulaw.com/SingleNotes?title=differencebetween-intention-and-motive-importance-of-motive-inlaw-of
Опубліковано
2024-04-22
Сторінки
58-63
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ