МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДІЙ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ТРУДНОЩАМИ У ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ

Ключові слова: математичні дії, учні початкової школи, труднощі вивчення галузі «Математика», методи навчання математики

Анотація

У статті розкриваються методичні підходи до формування математичних дій в учнів початкової ланки освіти, які зазнають труднощів під час засвоєння математики. Визначено специфічні механізми опанування математикою, несформованість яких може призвести до стійкої академічної неуспішності з математики. Акцентовано увагу на особливостях розвитку та навчальної діяльності молодших школярів із труднощами опанування математикою. Наведено результати експериментального дослідження рівнів сформованості основних математичних операцій в учнів другого класу, які зазнають труднощі під час вивчення математики, за такими показниками: словесне позначення математичних понять; опанування системою числення конкретних і наочних предметів або їх символів; здатність до читання та розуміння математичних знаків; уміння записувати математичні знаки та правильно відтворювати геометричні фігури; виконання арифметичних обчислень. Представлено порівняльний аналіз рівнів сформованості за досліджувальними показниками, окреслено основні типи труднощів під час виконання математичних дій. Підкреслено, що потрібно змінювати педагогічні підходи до навчання математики на початкових етапах, оскільки робота із застосуванням ізольованих методів, спрямована на формування однієї з математичних дій, є малоефективною, тому доцільно застосовувати комплекс методів, кожен з яких передбачає розвиток однієї операції, а у взаємодії вони впливають на формування цілісної дії. У заключній частині статті розглянуто три рівні складності під час навчання математики за Крусберген і Ван Луїт, а саме: перший – формування базових навичок: навчання лічбі, класифікації, розуміння числа і цифри; другий – формування основних навичок, які представлені чотирма математичними операціями: додавання, віднімання, множення і ділення; третій рівень – формування навички вирішення проблем, які пов’язані з правильним застосуванням вищевказаних навичок до різних ситуацій. Розкрито методи, які залежно від етапу формування арифметичних операцій можна застосовувати як засіб профілактики виникнення в учнів початкових класів труднощів опанування арифметичними діями або безпосередньо під час первинного формування математичних операцій: метод рухового (моторного) образу цифри, метод реконструкції цифри, метод конструкції цифри, метод гри в цифрове лото, робота з таблицями Шульте, метод розв’язання арифметичних задач, методи, що належать до інформаційно-комунікаційних технологій.

Посилання

1. Базима Н. В., Качуровська О. Б., Коломієць Ю. В., Мартиненко І. В. Дитина з труднощами у навчанні в інклюзивному класі : навчально-методичний посібник / за заг. ред. Шеремет М. К., Мартиненко І. В. Київ : ДІА, 2019. 148 с.
2. Борисова О. І. Дискалькулія, сучасні шляхи подолання. Фактори впливу готовності дитини до засвоєння навичок лічби. URL: https://vseosvita.ua/library/diskalkulia-sucasni-slahi-podolanna-faktori-vplivugotovnosti-ditini-do-zasvoenna-navicok-licbi-493515.html (дата звернення 14.03.2024).
3. Онопрієнко О. В. Компетентнісно зорієнтовані задачі як засіб формування математичної компетентності учнів. Початкова школа. 2013. № 3. С. 23–26.
4. Раєвська І. М., Кабельнікова Н. В. Формування умінь розв’язувати сюжетні задачі в учнів початкових класів із дислексією. Педагогічні науки: теорія та практика. 2021. № 2. С. 85–90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_ped_2021_2_15 (дата звернення 18.03.2024).
5. Свириденко Г. В. Профілактика дискалькулії в учнів початкових класів через систему творчих завдань. Science, research, development, 2021. (40). С. 53–57.
6. Скворцова С. О. Навчання математики учнів – представників цифрового покоління. Актуальні питання гуманітарних наук. 2018. Т. 3. Вип. 20. С. 120–124.
7. Типова освітня програма. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-11-klasiv (дата звернення 19.03.2024).
8. Conley R.M. How to Effectively Support Students with Dyscalculia. Masterʼs thesis, Bethel University. Spark Repository. 2022. URL: https://spark.bethel.edu/etd/870 (дата звернення 12.03.2024).
9. Geary D.C. Preschool Children’s Quantitative Knowledge and Long-Term Risk for Functional Innumeracy. In S. Chin (ed) The Routledge International Handbook of Dyscalculia and Mathematical Learning Difficulties. Oxon: Routledge. 2014. P. 8.
10. Thato Monei & Athena Pedro. A systematic review of interventions for children presenting with dyscalculia in primary schools. Educational Psychology in Practice April 2017. URL: https://www.researchgate.net/publication/316496969_A_systematic_review_of_interventions_for_children_presenting_with_dyscalculia_in_primary_schools (дата звернення 19.03.2024).
Опубліковано
2024-06-26
Сторінки
5-12
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ