ДО ПРОБЛЕМИ ВРАХУВАННЯ ПЕВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУЧАСНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

  • Н.А. Марценюк
Ключові слова: глобалізація, ринкові відносини, професійна підготовка, менеджери аграрної галузі, професійна діяльність, професійна мобільність.

Анотація

У статті розглянуто деякі економічні процеси, які впливають на професійну діяльність менедже- рів аграрної галузі. Ринкові трансформаційні процеси в економіці України та глобалізація фінансових ринків призвели до суттєвих змін сутності та механізму функціонування агропромислового комплексу.
Вступ нашої країни до Світової організації торгівлі як один із етапів глобалізаційного процесу, з іншого боку, інтеграція вітчизняного сільського господарства із сільським господарством ЄС суттєво вплива- ють на професійну діяльність майбутніх менеджерів аграрної галузі. Означені особливості надають все більшої різноспрямованості професійній діяльності майбутніх менеджерів аграрної галузі, підтвер- джуючи необхідність формування у них професійної мобільності.

Посилання

1. Безверхня Ю. Перспективи управлінського обліку під впливом глобалізації / Ю. Безверхня // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та
контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (6 грудня 2014 р). / відп. ред. І.Б. Садовська. – Ч. 2. – Луцьк : РВВ Луцького
НТУ, 2014. – С. 28-29.
2. Гжещук В. Суть, поняття та рівні управління менеджменту і підходи до управління в ринковій економіці / В. Гжещук // Молодь і ринок. – 2014. – № 1. –
С. 39-44.
3. Горпинич О.В. Сільське господарство України за умов побудови нової соціально-економічної системи – глобалізму / О.В. Горпинич // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2012. – № 2(18) – С. 37-40.
4. Економічна енциклопедія: у 3 т. / Б. Гаврилишин (гол. ред.) – К.: Вид. центр «Академія», 2000. – Т. 3: П (поручництво) – Я (японський центр продуктивності). – 2002. – 952 с.
5. Конратюк Н.В. Глобалізаційні виклики управління агрохолдінгами в Україні. – 2016. – Випуск 14. – С. 268-271.
6. Кривончак О.В. Сутність аграрного ринку і його раціональна побудова / О.В. Кривончак // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал ЛНАУ. – 2014. – С. 235–239.
7. Кулішов В. Стратегія розвитку України в умовах глобалізації / В. Кулішов // Економічний аналіз. – 2013. – Випуск 12. – Ч.1. – С. 175-177.
8. Лозинська Т. Тенденції розвитку аграрного ринку в контексті державного регулювання / Т. Лозинська, Г. Пасемко // С. 162-168 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-1/doc/3/07.pdf.
9. Макаренко П.М. Теоретичні аспекти сутності ринку та його видів / П.М.Макаренко, О.В. Сень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://
www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.2/003.pdf
10. Назарова Л.В. Конкурентоспроможність сільського господарства в умовах глобалізації. Формування конкурентоспроможного виробничого потенціалу сільського господарства в умовах глобалізації розвитку : Матеріали міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф., 14 – 23 вересня 2011 р. / Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків : ХНАУ, 2011. – С. 96-97.
11. Невлад В.Ф. Формування ринкових відносин в аграрній сфері економіки України / В.Ф. Невлад, О.В. Макушок // Збірник наукових праць Уманського
національного університету садівництва. – 2016. – Вип. 88(2). – С. 189-198.
12. Олексюк О.І. Особливості та пріоритети результативного розвитку національної економіки в глобальному середовищі. Економіка АПК. – 2009 р. – № 8. –
С. 30-35.
13. Олійник А.В. Роль та місце іпотечного кредитування в системі фінансово-кредитного механізму функціонування підприємств агропромислового
комплексу / А.В. Олійник, К.Л. Ларионова // Фінансова система України: Зб. наук. пр. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія»,
2008. – Випуск 10, – Ч.3. – С.163-169.
14. Орленко Я.Ю. Упровадження системи операційного менеджменту на підприємствах в умовах ринкової економіки / Я.Ю. Орленко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-2/doc/2/03.pdf
15. Подсолонко Е.В. Менеджмент: теория и практика / [Е.А. Подсолонко, В.А. Подсолонко, А.И. Башта] ; под ред. В.А. Подсолонко. – Вища шк., 2000. – 263 с.
16. Речка К.М. Ринковий аспект менеджменту підприємств / К.М. Речка // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – № 3(27). – С. 100-105.
17. Смагін В.Л. Механізми впливу глобалізаційних процесів на розвиток фінансового ринку України / В.Л. Смагін // Фінансова система України. Зб. наук. пр. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2008. – Випуск 10, – Ч. 3. – С. 381-388.
19. Управління міжнародною конкуренцією в умовах глобалізації економічного розвитку: [монографія] : в 2-х т. / За заг. ред. Д.Г. Лук’яненка, А.М. Поручника. –К. : КНЕУ, 2007. – Т.1. – 286 с. 20. Чорна Н. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток аграрного бізнесу України / Н. Чорна, Р. Чорний // Економіка. – 2014. – № 6. – С. 54-60.
21. Шафієва С.Г. Розвиток ринкової економіки в умовах глобалізації / С.Г. Шафієва, І.І. Хільська [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.rusnauka.com/3_ANR_2012/Economics/2_99609.doc.htm.
22. Экономическая теория: [учебник] / под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, А.И. Добрышина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасеивча. – М. : ИНФРА, 2003. – 714 с. –
(Серия «Высшее образование»).
23. Shevelova S. Wspołczesne tendencje procesu globalizacji: szanse i zagrożenia / S. Shevelova // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistow Rolnictwa i
Agrobiznesu. – 2005. – Vol. 7. – № 4. – S. 340-348.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
48-52
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ