ДЕФІНІТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНІХ ВИКЛИКІВ, РИЗИКІВ, НЕБЕЗПЕК І ЗАГРОЗ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Ключові слова: безпека людини, безпечне освітнє середовище, освітні виклики, освітні ризики, небезпека, загрози, здоров’я людини

Анотація

Мета дослідження полягає у розкритті дефінітивної характеристики освітніх викликів, ризиків, небезпек і загроз в умовах сьогодення. Для досягнення зазначеної мети використані методи теоретичного аналізу наукової психолого-педагогічної та методичної літератури з метою огляду й аналізу існуючих теорій, концепцій і підходів до вирішення проблеми; порівняльного аналізу з метою порівняння різних аспектів формулювання теоретичних положень; інтерпретації та узагальнення отриманої інформації з метою аналізу й обробки отриманих даних для встановлення зв’язків і закономірностей, формулювання висновків та узагальнень для подальшого дослідження та практичного застосування. Результати. Визначено сутнісну характеристику поняття «безпека людини», що є ключовим аспектом ефективної життєдіяльності особистості, розвитку суспільства, функціонування галузей і реалізації міжнародних та державних процесів і характеризує ступінь захищеності життєво важливих інтересів особистості, держави та суспільства. Розглянуто специфічні риси забезпечення захисту людини та суспільства в контексті соціальної безпеки й охарактеризовано роль освітньої системи в забезпеченні безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. Конкретизовано сутність і зміст поняття «безпечне освітнє середовище» у співвідношенні з категорією «освітня безпека». Представлено дефінітивну характеристику та взаємозалежність понять «освітні виклики», «освітні ризики», «небезпека» та «загрози» в межах проблеми забезпечення безпеки учасників освітнього процесу. Охарактеризовано наявні освітні виклики й ризики для підростаючого покоління та вчителів у світлі світових змін, трансформацій та освітніх реформ, що несуть загрози фізичному, психічному, соціальному й духовному здоров’ю здобувачів освіти та вчителів. Висновки. Дефінітивна характеристика освітніх викликів, ризиків, небезпек і загроз в умовах сьогодення є важливим кроком на шляху до організації безпечного освітнього середовища, що спрямоване на формування безпечних, комфортних і здорових умов навчання в закладах освіти, які забезпечують оволодіння учнями компетентностями, необхідними для життя, формування культури безпечної та здорової поведінки.

Посилання

1. Баланда А. Безпека як соціальний феномен: дискурс людського розвитку. Україна: аспекти праці. 2007. № 1. С. 25.
2. Бондар О. Б. Поняття особистої безпеки людини і його структура. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2011. Вип. 2 (5). С. 148–153.
3. Васьковська В. П. Право людини на безпеку та конституційно-правовий механізм його забезпечення : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. Київ, 2006. 224 с.
4. Заблоцька А. Глобалізаційні виклики для української освіти як однієї з цілей сталого розвитку. Вчені записки Університету «КРОК». 2019. № 4 (56). С. 115.
5. Іванюк І. В. Виклики дистанційного навчання в Україні в умовах карантину COVID-19. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2021. № 3 (2). С. 3.
6. Когут О. І. Професійний розвиток педагога: виклики нової української школи. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 15–16 квітня 2021 р.) / [редкол.: О. М. Петровський, І. М. Вітенко, О. І. Когут та ін.]. Тернопіль : Тайп, 2021. С. 213–217.
7. Корж І. Ф. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері державної безпеки України : монографія. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. С. 18–19.
8. Луценко Ю. В. Поняття, система та класифікація видів безпеки в контексті міжнародного порядку. Соціально-правові студії. 2019. Вип. 4 (6). С. 31–39.
9. Мельник В. О. Безпека особи як категорія політичної науки та суспільно-політичне явище. Політична наука в Україні: стан і перспективи : матеріали Всеукр. наук. конф. (Львів, 10–11 травня 2007 р.) / [уклад.: М. Поліщук, Л. Скочиляс, Л. Угрин]. Львів : ЦПД, 2008. 308 с.
10. Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі : схвалено Указом Президента України від 25 травня 2020 р. № 195/2020 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195/2020#Text.
11. Онопрієнко О. В. Виклики в освіті як чинники зміни результатів навчання у початковій школі. Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (20–21 вересня, м. Одеса). Харків, 2019. С. 53.
12. Петько Л. В. Виклики XXI століття для освітнього простору України. Наукові праці Чорноморського національного університету імені Петра Могили. 2017. Т. 303, вип. 291. С. 13 (Педагогіка).
13. Про національну безпеку : Закон України від 31.03.2023 № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради. 2018. № 31. С. 241. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.
14. Савіцька В. В. Цифровізація освітнього процесу у закладах вищої освіти: ризики і перспективи в сучасних умовах. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків : ХНПУ, 2022. Вип. 59. С. 79. DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1548.2022.59.07.
15. Тихий В. П. Безпека людини: поняття, правове забезпечення, значення, види. Вісник Національної академії правових наук України. 2016. № 2 (85). С. 31–46.
16. Ткачук Г. Ю. Підходи до сутності наповнення категорії «безпека». Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2014. № 2. С. 178–184 (Економічні науки).
17. Черненко Н. М. Аналіз та класифікація вірогідних ризиків у галузі освіти. Наука і освіта. 2014. № 10. С. 218–222.
18. Шевчук І., Шевчук А. Освітня аналітика крізь призму війни: виклики та можливості для вищої школи України. Економіка та суспільство. 2022. № 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-80.
19. Яковець І. С., Степанюк А. Х. Кримінально-виконавчий кодекс України : наук.-практ. коментар / за заг. ред. А. Х. Степанюка. Харків : Юрінком Інтер, 2005. С. 47.
20. Ярова О. Національна політика та виклики в початковій математичній освіті країн Європейського союзу. Молодь і ринок. 2014. № 8. С. 26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_8_7.
Опубліковано
2024-06-26
Сторінки
60-67
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ