ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СЕСТРИНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ НІМЕЧЧИНИ В СВІТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ

  • Г.Г. Олеськова
Ключові слова: Директиви ЄС, Німеччина, нормативно-правові документи, рофесійні компетентності, сестринський персонал

Анотація

У статті розглядаються основні професійні компетентності сестринського персоналу Німеччини в світлі європейських вимог. На основі порівняльного аналізу праць вітчизняних і зарубіжних дослід- ників, нормативно-правових документів ЄС, ВООЗ, законодавства Німеччини, електронних ресурсів
з досліджуваної проблеми, а також синтезу, узагальнення і систематизації теоретичних положень, що містяться у вищезазначених першоджерелах, зроблено висновок, що вимоги, які висуваються до май- бутнього сестринського персоналу Німеччини з огляду на європейські нормативно-правові документи, підкреслюють підвищення його ролі в системі охорони здоров’я Німеччини, мотивують його до подаль- шого професійного зростання.

Посилання

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (Сторінка 1 з 6) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
2. Конвенція про зайнятість та умови праці й життя сестринського персоналу № 149 (укр/рос) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_056
3. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
4. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers [Elektronische Ressource]. – Zugriffsart :
https://www.gesetze-im-internet.de/altpflaprv/BJNR441800002.html
5. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege [Elektronische Ressource]. – Zugriffsart : https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/krpflaprv_2004/gesamt.pdf
6. Directive 2005/36/EC of the European parliament and of the council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications (Text with EEA relevance) (OJ L 255, 30.9.2005, p. 22 [Elektronic resource]. – Mode of access: https://www.education.ie/en/The-Education-System/Qualifications-Recognition/ EU-Directive-2005-36-EC.pdf
7. Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen
(2008/C 111/01) [Elektronische Ressource]. – Zugriffsart : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2008.111.01.0001.01.DEU
8. Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe («Pflegeberufereformgesetz») [Elektronische Ressource]. – Zugriffsart : https://www.bmfsfj.de/blob/77270/a53f5a0dc4ef96b88a1acb8930538079/entwurf-pflegeberufsgesetz-data.pdf
9. Gesetz über die Berufe in der Altenpflege [Elektronische Ressource].– Zugriffsart : https://www.gesetze-im-internet.de/altpflg/BJNR151310000.html
10. Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege [Elektronische Ressource]. – Zugriffsart : https://www.gesetze-im-internet.de/krpflg_2004/__4.html
11. Hamacher W., Eickholt C., Lenartz N., Blanco S., (2012) Sicherheits- und Gesundheitskompetenz durch informelles Lernen im Prozess der Arbeit
[Elektronische Ressource]. – Zugriffsart : https://www.baua.de/DE/ Angebote/Publikationen/Berichte/F2141.pdf?__blob=publicationFile&v=8
12. Handlungskompetenzmodell. [Elektronische Ressource]. – Zugriffsart : https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/tw_pflegepaedagogik/abb-03-06-handlungskompetenzmodell.jpg
13. Kompetenz [Elektronische Ressource]. – Zugriffsart : http://www.duden.de/rechtschreibung/Kompetenz
14. Linten, M., Prüstel, S. (2015) Kompetenz in der beruflichen Bildung: Begriff, Erwerb, Erfassung, Messung [Elektronische Ressource]. – Zugriffsart : https://
www.bibb.de/dokumente/pdf/a1bud_auswahlbibliographie-kompetenz-in-der-beruflichen-bildung.pdf
15. Mulder, M. Kompetenz – Bedeutung und Verwendung des Begriffs in der beruflichern Erstausbildung und Weiterbildung. Europäische Zeitschrift für Berufsbildung
Nr. 40 – 2007/1 [Elektronische Ressource]. – Zugriffsart : https://www.google.com.ua/#q=Mulder+M.+ -Kompetenz++Bedeutung+und+Verwendung+des+ Begriffs+in+der+beruflichern+Erstausbildung+und+Weiterbildung.+Europäische+Zeitschrift+für+Berufsbildung+Nr.+40+-+2007/1
16. Pflegepersonal [Elektronische Ressource]. – Zugriffsart : http://www.duden.de/rechtschreibung/Pflegepersonal
17. Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen [Elektronische Ressource]. – Zugriffsart : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32005L0036
18. Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen und der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des BinnenmarktInformationssystems („IMI-Verordnung“) [Elektronische Ressource]. – Zugriffsart : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32013L0055
19. WHO/Europa. Publikationen. Erklärung von München – Pflegende und Hebammen – ein Plus für Gesundheit [Elektronische Ressource]. – Zugriffsart: http://www.euro.who.int/de/publications/policy-documents/munichdeclaration-nurses-and-midwives-a-force-for-health
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
57-63
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ