СТРУКТУРА ТА КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НЕХІМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  • Н.С. Пшенична
Ключові слова: професійна компетентність, структура професійної компетентності, критерії, рівні, методики оцінювання професійної компетентності

Анотація

У статті проаналізовано сучасне бачення поняття «професійна компетентність» та її структури на основі останніх педагогічних досліджень; виділено структуру професійної компетентності майбутніх учителів нехімічних спеціальностей з огляду на необхідність реалізації міжпредметних зв’язків; означено критерії та рівні, за якими можливо оцінювати професійну компетентність майбутнього вчителя

Посилання

1. Бирка М. Розвиток професійної компетентності викладача інформаційних технологій професійно-технічного навчального закладу : автореф. дис. ...
канд. пед. наук / М. Бирка ; НАПН України ; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2010. – 19 с.
2. Бурчак Л. Формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя хімії в системі вищої освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук / Л. Бурчак ;
Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – 20 с.
3. Вітвицька С. Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти : автореф. дис. … докт. пед. наук / С. Вітвицька. –
Житомир, 2011. – 44 с.
4. Закалюжний В. Про оновлення прикладного компоненту змісту загальної фізичної освіти / В. Закалюжний // Фізико-математична освіта: науковий журнал. – 2017. – Вип. 1 (11). – С. 48–51.
5. Про вищу освіту : Закон України від 28 грудня 2014 р. № 76-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
6. Кирилова А. Модель профессиональной компетентности педагога / О. Кирилова, Н. Залесова // Актуальные проблемы личностно-ориентированного
образования. Личность педагога: профессионально-личностные характеристики и требования времени : [коллективная монография]. – Вып. 1. – Шадринск : ПО «Исеть», 2004. – С. 102–109.
7. Ковальчук В. Стан професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем / В. Ковальчук // Педагогічні
науки. – 2016. – Вип. 3(85). – С. 64–67.
8. Коджастирова Г. Словарь по педагогике / Г. Коджастирова, А. Коджастирова. – М. : ИКЦ «МарТ», 2005. – 448 с.
9. Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія і практика : [монографія] / [Н. Авшенюк, Т. Девятов, Л. Дяченко, Н. Постригач, Л. Пуховська, О. Сулима]. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2014. – 280 с.
10. Левочко М. Наступність у професійній підготовці майбутніх фахівців економічної галузі в системі «коледж – університет» : автореф. дис. ... докт. пед.
наук / М. Левочко ; Ін-т вищої освіти АПН України. – К., 2010. – 40 с.
11. Маркова А. Психологические критерии и ступени профессионализма учителя / А. Маркова // Педагогика. – 1995. – № 6. – С. 55–63.
12. Михаськова М. Формування фахової компетентності майбутнього вчителя музики : дис. ... канд. пед. наук / М. Михаськова ; Ніжинський держ. пед. ун-т
ім. Миколи Гоголя. – К., 2007. – 235 с.
13. Пахомова О. Формування професійної компетентності майбутніх учителів філологічних дисциплін у процесі загальної педагогічної підготовки : автореф.
дис. ... канд. пед. наук / О. Пахомова ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 19 с.
14. Поляков А. Педагогічні умови мотивації професійного зростання студентів педагогічних університетів у процесі неперервної освіти : дис. ... канд. пед. наук / А. Поляков ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2008. – 183 с.
15. Постіл С. Інтегративність системного підходу в освітньому процесі / С. Постіл, Н. Козак // Фізикоматематична освіта: науковий журнал. – 2017. – Вип. 1(11). – С. 84–88.
15. Пшенична Н. Викладання хімічних дисциплін у майбутніх учителів нехімічних спеціальностей як запорука формування професійної компетентності /
Н. Пшенична // Молодий учений. – 2016. – № 12. – С. 514–517.
17. Романенко О. Реформування професійної підготовки майбутніх учителів середніх навчальних закладів Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук / О. Романенко ; Луганський нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – 20 с.
18. Ромащенко І. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із маркетингу сфери управління у процесі вивчення фахових дисциплін :
автореф. дис. ... канд. пед. наук / І. Ромащенко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2010. – 20 с.
19. Сікора Я. Критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики / Я. Сікора // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогічні
науки». – 2008. – № 42. – С. 154–159. 20. Сільвейстр А. Інтеграційні процеси як засоби формування природничо-наукових знань із використанням мультимедіа в учнів загальноосвітніх навчальних закладів / А. Сільвейстр, М. Моклюк // Фізикоматематична освіта: науковий журнал. – 2017. –
Вип. 1(11). – С. 110–115.
21. Сокол І. Формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук / І. Сокол ; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2011. – 20 с.
22. Трегубенко Т. Формування професійної компетентності майбутніх дільничних інспекторів міліції у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд.
пед. наук / Т. Трегубенко ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2011. – 20 с.
23. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя технологій : [колективна монографія] / за заг. ред. А. Малихіна. – Бердянськ : Вид-во
БДПУ, 2012. – 240 с.
24. Чемерис І. Формування професійної компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань : автореф. дис. ... канд. пед. наук /
І. Чемерис ; Ін-т вищої освіти АПН України. – К., 2008. – 20 с.
25. Шовкун Л. Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності викладачів вищих аграрних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Л. Шовкун ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. –К., 2010. – 20 с.
26. Юдзіонок Н. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя у музично-інтерпретаційній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук /
Н. Юдзіонок ; ДЗ «Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського». – О., 2011. – 21 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
74-79
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ