РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ СПЕЦІАЛЬНИХ УМІНЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

  • С.П. Степанов
Ключові слова: офіцер-прикордонник, ідентифікація, уміння, педагогічні умови, паспортний контроль, професійна діяльність, охорона кордону

Анотація

У статті охарактеризовано результати дослідження педагогічних умов формування у майбутніх офіцерів-прикордонників умінь ідентифікації. Автор висвітлює сутність спеціальних умінь ідентифікації, критерії та показники їх сформованості. Детально проаналізовано кроки щодо оптимізації змісту навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки для повного відображення в них питань щодо здійснення ідентифікації. Автор представляє особливості використання проблемних та алгоритмічних методів навчання курсантів виконувати складні та проблемні завдання з ідентифікації. Велике значення має застосування технологій мультимедіа і гіпертексту для інтенсифікації занять із вивчення різних аспектів ідентифікації. Однією з педагогічних умов дослідження є організація самоосвітньої діяльності курсантів із проблем прикордонного контролю та здійснення ідентифікації.

Посилання

1. Аналітичні матеріали, графіки та діаграми за період: 1991–2015 роки. Статистичний бюлетень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dpsu.gov.ua/upload/file/stat_buleten_2015_sayt.pdf.
2. Бобро Н. Ідентифікація особистості як наукова категорія: сутність та співвідношення із суміжними поняттями / Н. Бобро // Право і Безпека. – 2008. –
Т. 7. – № 2. – С. 188–193 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2008_7_2_41.
3. Булатов М. Філософський словник / М. Булатов. – К. : Стилос, 2009. – 575 с.
4. Додін Є. Використання ідей В.П. Колмакова про роль і значення криміналістичної ідентифікації в реалізації митної справи / Є. Додін // Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – Вип. 44. – С. 13–17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2008_44_3.
5. Кожина Н. Аксиологическая идентификация личности : [монография] / Н. Кожина. – Пермь : Изд-во Пермского нац. исслед. политехн. ун-та, 2011. – 93 с.
6. Парсонс Т. О структуре социального действия /Т. Парсонс. – М. : Академический Проект, 2000. – 880 с.
7. Про прикордонний контроль : Закон України від 5 листопада 2009 р. № 1710-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 6. – Ст. 46.
8. Діденко О. Обґрунтування педагогічних умов розвитку військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі магістерської підготовки / О. Діденко, В. Веретільник // Науковий журнал «Science Rise: Pedagogical Education». – 2017. – № 2(10). – С. 46–50.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
79-84
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ