ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  • Т.В. Яковишина
Ключові слова: зовнішні та внутрішні передумови формування креативного освітнього середовища у закладах вищої освіти, інформаційно-освітнє середовище, креативність, креативне освітнє середовище, самостійна робота, творчий потенціал

Анотація

У публікації на основі аналізу низки наукових джерел схарактеризовано сутність поняття «креативність». Визначено й проаналізовано передумови формування креативного освітнього середовища у ВНЗ, з’ясовано особливості його реалізації. Обґрунтовано необхідність створення креативного освітнього середовища у вищих закладах освіти.

Посилання

1. Антонова О. Педагогічна креативність у структурі педагогічної обдарованості вчителя / О. Антонова // Нові технології навчання / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України, Акад. міжнар. співробітництва з креативної педагогіки : в 2-х ч. – К. – Вінниця, 2011. – Вип. 69. – Ч. 2. – С. 11–17.
2. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта задач / Джой Гилфорд // Психология мышления. – М. : Прогресс, 1965. – С. 434–437.
3. Зимняя И. Педагогическая психология : [учеб. пособ.] / И. Зимняя. – М. : Логос, 2000. – 384 с.
4. Игнатович В. Развитие творческого потенциала студентов в процессе общепедагогической подготовки / В. Игнатович // Пути повышения качества профессиональной подготовки студентов : матер. Междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 22–23 апр. 2010 г.) / редкол.: О. Жук (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ,
2010. – С. 48–50.
5. Кваша Б. Ценность творческой акме / Б. Кваша, А. Сорокин. – СПб. : Акад. акмеологических наук, 1996. – 303 с.
6. Козяр М. Проектування та створення інформаційного освітнього середовища навчального закладу : [навч.-метод. посіб.] / М. Козяр, Т. Ткаченко, Л. Шевченко. – Львів : Сполом, 2008. – 186 с.
7. Кречетников К. Проектирование креативной образовательной среды на основе информационных технологий в вузе : [монография] / К. Кречетников. –
М. : Госскоор-центр, 2002. – 296 с.
8. Панченко Л. Теоретико-методологічні засади розвитку інформаційно-освітнього середовища університету : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.10 /
Л. Панченко ; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – 44 с.
9. Сисоєва С. Основи педагогічної творчості : [підруч.] / С. Сисоєва. – К. : Міленіум, 2006. – 344 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
96-101
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ