МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА РОБОТА З НЕПОВНОЛІТНІМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

  • Б.Я. Булеза
Ключові слова: неповнолітні, девіантна поведінка, агресія, діагностика, медико-соціальна робота

Анотація

У статті розглядається проблема девіантної поведінки неповнолітніх. Запропоновано визначення девіантної поведінки. Підкреслюється зумовленість девіантної поведінки неповнолітніх, насамперед, їх підвищеною агресивністю. Охарактеризовано окремі групи агресивних неповнолітніх. Розкрито сутність медико-соціальної роботи із цією категорією неповнолітніх

Посилання

1. Все про соціальну роботу: навчальний енциклопедичний словник-довідник / За ред. В.М. Пічі. – Львів : Новий Світ – 2000, 2013. – 616 с.
2. Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности: Теория и практика / Н.И. Непомнящая. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 192 с.
3. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М.Степанов. – К. : Академвидав, 2006. – 424 с.
4. Бандура А. Подростковая агрессия (пер. с англ.) / А. Бандура, Р. Уолтерс. – М. : Апрель Пресс, 1999. – 512 с.
5. Мартыненко А.В. Теория и практика медикосоциальной работы : учеб. пособие / А.В. Мартыненко. – М. : Гардарики, 2007. – 159 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
107-111
Розділ
СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА