СИСТЕМА КОМПЛЕКСУ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ У МІКРОСЕРЕДОВИЩІ

  • О.М. Василенко
Ключові слова: соціальна відповідальність, розвиток, системний підхід, система, модель, компоненти, мікросередовище, школяр

Анотація

У статті порушено проблему розвитку соціальної відповідальності школярів. Здійснено спробу довести, що система комплексу моделей розвитку соціальної відповідальності у мікросередовищі складається із моделей розвитку дитини у шкільному, сімейному середовищах, громаді і моделі підготовки майбутніх соціальних педагогів до розвитку соціальної відповідальності дитини. Кожна з моделей є системою із компонентами: цільовий (мета, завдання, принципи, результат), змістовий (напрями формування), технологічний (форми, методи, етапи), об’єкт-суб’єктний (суб’єкти, об’єкти), мікросередовищний (внутрішнє, зовнішнє).

Посилання

1. Гурляєва Т. Відповідальність підлітка / Тетяна Гурляєва. – К. : Главник, 2008. – 128 с.
2. Загвязинский В.И. Проектирование региональных воспитательных систем / В.И. Загвязинский // Педагогика. – 1999. – №5. – С. 8–13.
3. Кочергин А.Н. Системный подходи метод моделирования в научном познании / А.Н.Кочергин // Методологические проблемы научного познания / под ред. Алексея Павловича Окладникова, Александра Леонидовича Яншина. – Новосибирск : Наука, 1977. – С. 8–22.
4. Куниця Т.Ю. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7–8-х класів загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук :
спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / Тетяна Юріївна Куниця. – К., 2008. – 20 с.
5. Левківський М.В. Відповідальність у суб’єкт-суб’єктній взаємодії / М.В. Левківський // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук .праць / Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2003. – Кн. 1. – С. 69–74.
6. Малько А.М. Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти : навч.-метод. пос. / А.О. Малько, О.М. Василенко. – Х. : Крок, 2004. – 83 с.
7. Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике / В.М. Полонский. – М. : Высш. шк., 2004. – 512 с.
8. Савчин М.В. Психологічні основи розвитку відповідальної поведінки особистості : автореф. дис. ... доктора психол. наук : 19.00.07 – педагогічні і вікова психологія / М.В. Савчин ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 1997. – 50 с.
9. Стаднік Н.В. Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім’ї та школи : дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Н.В. Стаднік. – К., 2009. – 21 с.
10. Юринець О.О. Формування педагогічної відповідальності у студентів педколеджу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04
«Теорія та методика професійної освіти» / О.О. Юринець. – Запоріжжя, 2010. – 20 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
112-116
Розділ
СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА