МОДЕЛЬ ДОСЛІДНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

  • О.С. Повідайчик
Ключові слова: соціальна робота, модель дослідницького середовища соціальної роботи, соціальна проблема, методи вирішення соціальної проблеми, інструменти вирішення соціальної проблеми

Анотація

У статті теоретично обґрунтовано модель дослідницького середовища соціальної роботи. Визна- чено компоненти моделі: соціальна проблема, методи та інструменти її вирішення. Кожен із компо- нентів розглянуто на трьох рівнях: соціальна проблема – явна, латентна, нетипова; методи вирішення
проблеми – репродуктивні, частково-пошукові, пошуково-дослідницькі; інструменти вирішення про- блеми – традиційні, інноваційні, відсутні у практиці соціальної роботи

Посилання

1. Васильєв Я. Про складники предмета соціальної роботи як науки / Я. Васильєв // Наукові праці. Серія «Соціологія». – 2011. – Вип. 144. – Т. 156. – С. 71–75.
2. Лукашевич М. Соціальна робота (теорія і практика) : [навчальний посібник] / М. Лукашевич, Т. Семигіна. – К. : ІПК ДСЗУ, 2007. – 341 с.
3. Дьячек Т. Традиции исследований в социальной работе: опыт зарубежных стран : [учеб.-метод. пособие] / Т. Дьячек. – Тамбов : Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2000. – 147 с.
4. Макарова Л. Преподаватель высшей школы: индивидуальность, стиль, деятельность : в 2 ч. / Л. Макарова. – Тамбов : Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2000. – Ч. 1. – 2000. – 243 с.
5. Стеценко І. Моделювання систем : [навчальний посібник] / І. Стеценко. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – 399 с.
6. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. проф. І. Звєрєвої. – Київ ; Сімферополь : Універсам, 2012. – 536 с.
7. Соціальна робота : [навчальний посібник]. – К. : ДЦССМ, 2002. – Кн. 2. – 2002. – 440 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
130-134
Розділ
СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА