ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ»

  • О.П. Кошіль
Ключові слова: проект, проектування, педагогічне проектування, метод проектів, проектна технологія

Анотація

У статті на основі аналізу сучасних наукових підходів з’ясовано сутність понять «проект», «проектування», «педагогічне проектування», «метод проектів». Охарактеризовано етапи педагогічного проектування та зміст проектної технології. З урахуванням особливостей проектної технології обґрунтоване вплив педагогічного проектування на розвиток особистості.

Посилання

1. Андруховець П.М. Проект «Тьютор». Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати / П.М. Андруховець. – К. : Департамент, 2003. – 500 с.
2. Ахметова М. Проективная деятельность в структуре профессиональной компетентности учителя / М. Ахметова. // Сиб. пед. журн. – 2007. – №14. – С. 59-76.
3. Братко М.В. Управління професійною підготовкою фахівців в умовах Університетського коледжу: теоретичний аспект / М.В. Братко // ScienceRise:
Pedagogical Education. – 2016. – № 7(3). – С. 9-16. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dx.doi.org/ 10.15587/.2016.74526.
4. Бухаркина М.Ю. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / М.Ю. Бухаркина, Е.С. Полат. – М. : Академия, 2010. – 271 с.
5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2001. – 1440 с.
6. Горчакова-Сибирская М.П. Педагогическое проектирование : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / М.П. Горчакова-Сибирская, И.А Колесникова под. ред. И.А. Колесниковой. – М. : Академия, 2005. – 288 с.
7. Д’юї Д. Демократія і освіта / Д. Д’юї. – Львів : Літопис, 2003. – 294 с.
8. Джонс Дж. К. Методы проектирования / Дж. К. Джонс ; пер. с англ. Т.П. Бурмистровой, И.В. Фриденберга. – 2-е изд., доп. – М. : Мир, 1986. – 326 с.
9. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления. / Д. Дьюи ; пер. с англ. Н.М. Никольской ; под ред. Н.Д. Виноградова. – М. : Мир, 1915. – 202 с.
10. Дьюи Д. Школа и общество / Д. Дьюи. – М. : Госиздат, 1924. – 168 с.
11. Енциклопедія освіти / Голов. ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
12. Заир-Бек Е.С. Основы педагогического проектирования : [учеб. пособие для студ. пед. бакалаврата, магистров] / Е.С. Заир-Бек. – СПб : Наука, 1995. – 233 с.
13. Іванюк Г. Підготовка майбутніх вихователів до проектування розвивального середовища засобами SMART-технологій / Г. Іванюк, Я. Матюшинець //
Молодий вчений. – 2016. – №4(31) – С. 524-528.
14. Килпатрик В.Х. Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом процессе / В.Х. Килпатрик. – П. : Блокгауз–Ефрон, 1925. – 43 с.
15. Коберник О. Сутнісна характеристика проектування педагогічного процесу / О. Коберник // Збірник наук праць УДПУ імені Павла Тичини. – Умань :
ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч. 2. – C. 103–109.
16. Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / А.Ю. Коджаспиров, Г.М. Коджаспирова. – М. : Академия, 2000. –
176 с.
17. Новиков А.М. Педагогика: словарь системы основных понятий / А.М. Новиков. – М. : Издательский центр ИЭТ, 2013. – 268 с.
18. Подобєдова Т.Ю. Теория и практика педагогического проектирования / Т.Ю. Подобєдова // Проблеми сучасної пед. освіти : зб. ст. Сер.: Педагогіка і психологія ; Кримськ. держ. гуманіт. ін-т. – Ялта, 2004. – Вип. 6, ч. 2. – С. 81-87.
19. Прашко О.В. Педагогічне проектування як складова інноваційного процесу становлення особистісно-орієнтованої школи / О.В. Прашко // Вісник ЛНУ
імені Тараса Шевченка. – 2012. – №22(257), Ч. 1. – С. 139–148.
20. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості : [підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл.] / С.О. Сисоєва. – К. : Міленіум, 2006. – 346 с.
21. Словник іншомовних слів. – К. : Головна редакція УРЕ, 1985. – С. 966.
22. Цимбалару А. Семантика понятійного апарату проблеми педагогічного проектування / А. Цимбалару // Нова педагогічна думка. – 2009. – № 3. – С. 30–35.
23. Ярошинська О. Проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи як педагогічна проблема / О. Ярошинська // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2014. – № 10 (Ч. 1) – С. 110–119.
24. Aggarwal J.C. Essentials of educational technology /J.C. Aggarwal. – New Delhi, India : Vikas Publishing House, 2011. – P. 224.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
135-139
Розділ
СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ