МЕХАНІЗМИ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩА ШКОЛЯРІВ

  • В.С. Назаренко
Ключові слова: інтернет-середовище, інформаційна безпека школярів, нформаційний вплив, здоров’я дитини

Анотація

У статті порушено проблему інтернет-безпеки школярів і створення безпечного інтернет -сере- довища. Обгрунтовано сутність поняття «безпечне інтернет -середовище»; схарактеризовано ризики інформаційного впливу на фізичне та морально-психічне здоров’я дитини. З-поміж механізмів ство- рення безпечного інтернет-середовища школярів виокремлено: установлення програм фільтрування; обмеження вхідних контактів; контроль історії сторінок; використання програмного забезпечення для блокування небажаної інформації на сайтах

Посилання

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 170 000 слів і словосполучень / Уклад. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь : «Перун», 2004. – 1440 с.
2. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности / Сост. А.В. Федоров. – Таганрог : Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2010. – 64 c.
3. Головко О.М. Право людини на безпечне інформаційне середовище в контексті природних прав людини / О.М. Головко // Правова інформатика. – 2014. – № 4(44). – С. 79-85.
4. Петрик В.М. Сутність інформаційної безпеки держави суспільства та особи. // Юридичний журнал. – 2009. – № 5. – C. 122-134.
5. Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі : [навчально-методичний посібник] / А.Б. Кочарян, Н.І. Гущина. – Київ, 2011. – 100 с.
6. Иванов М.С. Психологические аспекты негативного влияния игровой компьютерной зависимости на личность человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.sanaris.com.ua/experts_and_services/info/specialist/psihoterapevt/2005/09/14/psihologicheskie_asp_2030.html3
7. Малых Т.А. Педагогические условия развития информационной безопасности младшего школьника : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»/ Татьяна Александровна Малых. – Иркутск : Иркут. пед. ин-т, 2008. – 22 с.
8. Саттарова Н.И. Информационная безопасность школьников в образовательном учреждении : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01
«Общая педагогика, история педагогики и образования» / Надежда Ивановна Саттарова; С.-Петерб. академия последиплом. пед. Образования. –
С.-Пб. : 2003. – 20 с.
9. Ковальчук В.Н. Забезпечення інформаційної безпеки старшокласників у компьютерно орієнтованому навчальному середовищі: автореф. дис. ... канд.
пед. наук: спец. 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» / Вікторія Наумівна Ковальчук; Житомирський держ. ун-т. – Житомир : 2011. – 284 с.10. Свобода інформації в Україні. Удосконалення законодавства і практики. / Харківська правозахисна група ; худ.-оформлювач Б.Є. Захаров. – Харків: Права людини, 2009 р. – 180 с.
11. Livingstone, S., Haddon, L. (2014) EU Kids Online: Final Report. LSE, London: EU Kids Online. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lse.ac.uk/
media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20 I%20(2006-9)/EU%20Kids%20Online%20I%20Reports/EUKidsOnlineFinalReport.pdf
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
146-149
Розділ
СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ