ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕВІРКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ У ГРУПІ СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ З ВОЛЕЙБОЛУ В БАЗАЛЬНИХ УМОВАХ

  • С.Г. Приймак
Ключові слова: освітній процес, варіабельність серцевого ритму, тонус судин, волейбол

Анотація

У статті розглянуто функціональний стан кардіогемодинаміки та вегетативну регуляцію серце- вого ритму студентів чоловічної статі, що займаються у групі спортивно-педагогічного удосконалення з волейболу в базальних умовах. Виявлено, що гравцям лінії атаки притаманний достатньо високий
рівень ригідності судин, парасимпатична регуляція судинного тонусу. У гравців лінії оборони судинний тонус переважно формується за рахунок парасимпатичної регуляції у поєднанні із центральним (сим- патичним) та гуморальним впливом на варіабельність серцевого ритму.

Посилання

1. Белоцерковский З.Б. Эргометрические и кардиологические критерии физической работоспособности у спортсменов / З.Б. Белоцерковский. – М. : Советский спорт, 2005. – 312 с.
2. Галкин М. Кардиодиагностика на основе анализа фотоплетизмограмм с помощью двухканального плетизмографа / М. Галкин, Г. Змиевской, А. Ларюшин, В. Новиков // Фотоника. – 2008. – № 3. – C. 30–35.
3. Иванова Н.В. Оценка функционального состояния кардиореспираторной системы спортсменов с различной спецификой мышечной деятельности
в соревновательном периоде подготовки / Н.В. Иванова // Вестник спортивной науки. – 2011. – № 1. – С. 64–68.
4. Минько А.А. Статистический анализ в MS Excel / А.А. Минько. – М. : ИД «Вильямс», 2004. – 448 с.
5. Михайлов В.М. Вариабельность ритма сердца: опыт практического применения метода / В.М. Михайлов. – Иваново : Ивановская гос. мед. академия, 2002. – 290 с.
6. Носко М.О. Особливості проведення тренувального процесу на заняттях зі студентами у групах спортивного удосконалення / М.О. Носко, О.О. Данілов,
В.М. Маслов // Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах за організації кредитно-модульної технології. – К., 2011. – С. 115–134.
7. Приймак С.Г. Спектральний аналіз варіабельності серцевого ритму студентів, що займаються у групах спортивно-педагогічного удосконалення /
С.Г. Приймак // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія «Педагогічні науки». – 2017. – Вип. 144. –
№ 144. – С. 199–202.
8. Романенко В. Психофизиологический статус студенток / В. Романенко. – Д., 2013. – 192 с.
9. Физиология мышечной деятельности : [учеб. для ин-тов физ. культуры] / под ред. Я.М. Коца. – М. : ФИС, 1982. – 446 с.
10. Фомин Е.В. Технико-тактическая подготовка волейболистов : [метод. пособие] / Е.В. Фомин, Л.В. Булыкина, А.В. Суханов. – М. : ВФВ., 2012. – 56 с.
11. Priymak S.G. Functional state the cardiovascular system of students involved in the group of sportspedagogical perfection / S.G. Priymak // Science and
Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. –2017. – Vol. (57). – Is. 129. – P. 33–36.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
155-161
Розділ
СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ