НАПРЯМИ НАУКОВИХ ПОШУКІВ У СФЕРІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ, ЩО ПРОВОДЯТЬ УКРАЇНСЬКІ ТА ЗАКОРДОННІ ВЧЕНІ

  • Н.В. Рокосовик
Ключові слова: напрями, рівні, аспекти дослідження, дистанційне навчання, дистанційна освіта

Анотація

У статті йдеться про класифікацію напрямів досліджень у галузі дистанційного навчання в Україні та за кордоном. Особлива увага приділяється  порівнянню обсягу, областей і рівнів досліджень щодо дистанційного навчання за кордоном і в Україні, виявленню недостатньо досліджених наукових пошуків і потреб для подальшого дослідження.

Посилання

1. Рокосовик Н. Напрями досліджень у галузі підготовки фахівців педагогічної сфери засобами дистанційного навчання в Україні та Великій Британії / Н. Рокосовик // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія «Педагогічні науки». – 2014. – Вип. 131. – С. 179–181.
2. Рокосовик Н. Підготовка магістрів педагогіки в університетах Великої Британії засобами дистанційного навчання : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04
«Теорія і методика професійної освіти» / Н. Рокосовик ; Карпатський ін.-т підприємництва ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна». – Хуст, 2016. – 303 с.
3. Чорна О. Підготовка вчителів-філологів в університетах Великої Британії засобами електронного дистанційного навчання : дис. ... канд. пед. наук :
спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. Чорна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – 329 с.
4. Шуневич Б. Розвиток дистанційного навчання у вищій школі країн Європи та Північної Америки : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.01 «Історія
і теорія педагогіки» / Б. Шуневич ; Ін-т вищої освіти АПН України. – К., 2008. – 36 с.
5. JISC In Their Own Words: Exploring the learner’s perspective on e-learning. – 2007 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/elearningpedagogy/iowfinal.pdf.
6. Online learning [Electronic resource]. – Access mode : http://www.heacademy.ac.uk/online-learning.
7. Zawacki-Richter O. Research Areas in Distance Education: A Delphi Study / O. Zawacki-Richter // International Review of Research in Open and Distance
Learning. – 2009. – Vol. 10. – № 3 [Electronic resource]. –Access mode : http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/674/1260.
8. Zawacki-Richter O. Review of Distance Education Research (2000 to 2008): Analysis of Research Areas, Methods, and Authorship Patterns / O. Zawacki-Richter,
E. Bäcker, S. Vogt // International Review of Research in Open and Distance Learning. – 2009. – Vol. 10. – № 6 [Electronic resource]. – Access mode : http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/741.
9. Zawacki-Richter O. Review and ContentAnalysis of the International Review of Research in Open and Distance/Distributed Learning (2000–2015)
/ O. Zawacki-Richter, U. Alturki, A. Aldraiweesh // International Review of Research in Open and Distance Learning. – 2017. – Vol. 18. – № 2 [Electronic resource]. –
Access mode : http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2806.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
161-165
Розділ
СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ