ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ МАЙБУТНІХ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД

  • Н.Г. Русіна
Ключові слова: проектна технологія, метод проектів, види проектної діяльності, дипломне проектування, курсовий проект

Анотація

У статті розглянуто особливості використання проектної технології під час підготовки майбутніх землевпорядників в університетах Республіки Польща. Наголошено, що проектна технологія є засобом професійної підготовки й основою професії. Зазначено, що проектні технології найчастіше використовуються під час виконання ліценціатських, інженерних та магістерських робіт. Підкреслено, що метод проектів не тільки дозволяє поглибити і закріпити знання з обраного фаху, але і розвинути особистісно-суспільні навички та компетенції, такі як ефективна комунікація, прийняття рішень, робота в команді, упевненість у собі, самопрезентація, творчість та підприємництво

Посилання

1. Гаркуша І. Проектна технологія навчання як засіб формування риторичних умінь майбутніх фахівців із реклами / І. Гаркуша // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія «Педагогічні науки». – 2010. – № 12(199). – С. 121–130.
2. Грабовий А. Педагогічне проектування як чинник експериментально-методичної підготовки майбутніх вчителів хімії / А. Грабовий // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія «Педагогічні науки». – 2014. – № 120. – С. 50–53
3. Журавська Н. Особливості підготовки викладачів для навчання аграрних професійно-орієнтованих дисциплін в університетах Італії: навчальні плани і
програми / Н. Журавська // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – 2007. – Вип. LXXV (№ 75). – С. 77–90.
4. Журавська Н. Управління якістю освіти у Великобританії: стандартизація / Н. Журавська // Матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (27–29 листопада 2008 р.). – К., 2008. – С. 157–163.
5. Кравченко Г. Технологія організації проектної діяльності студентів вищих навчальних закладів / Г. Кравченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences 92.pdf.
6. Товканець О. Педагогічні технології у формуванні управлінських компетенцій персоналу освітніх установ у центральноєвропейських країнах / О. Товканець // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – 2016. – № 12. – С. 117–124.
7. Barta J. Autorskoprawne problemy prac magisterskich i doktorskich / J. Barta, R. Markiewicz // Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych ; red. E. Wosik. – Warszawa : Fundacja Rektorów Polskich, 2005. – S. 7–17.
8. Borgnakke K. Uczenie się poprzez praktykę – badania etnograficzne i analiza polemik na temat «uczenia się poprzez działanie» / K. Borgnakke // Innowacje w Edukacji Akademickiej. – 2004. – № 1 (4). – S. 7–12.
9. Grzesiak Ja. Modelowanie projektowania poprawy jakości kształcenia wyzwaniem dzisiaj – wczoraj i jutro / Ja. Grzesiak [Elektroniczne źródło]. – Dostęp : http://www.pwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/Wydawnictwo/ewaluacjaprojekt_2013wstep.pdf.
10. Іnformacja o trybie kończenia studiów na kierunku gospodarka przestrzenna [Elektroniczne źródło]. – Dostęp : http://www.ibipi.wsg.byd.pl/userfiles/files/111114%20Informacja%20o%20trybie%20ko%C5%84czenia%20studi%C3%B3w%20na%20GP%20w%20r.pdf.
11. Kotłowska M. Wykorzystanie metody projektów na zajęciach z przedmiotu rachunkowość zarządcza / M. Kotłowska // Folia pomeranae universitatis technologiae
stetinensis. Oeconomica.– 2014.– № 311 (75) 2.– S. 97–106.
12. Luc M. Geodesign a gospodarka / M. Luc, P. Trzepacz, D. Kaim // Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej. – Kraków : Instytut
Geografii i Gospodarki Przestrzennej U J Wydanie I Poligrafia Salezjańska, 2016. – 144 s.
13. Metoda projektów «na skróty» [Elektroniczne źródło]. – Dostęp : https://www.ahe.lodz.pl/sites/default/files/pliki_wpisow/do_pobrania/1703/przewodnik_po_metodzie_projektow.pdf.
14. Metody badaс w gospodarce przestrzennej [Elektroniczne źródło]. – Dostęp : https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/
pokazPrzedmiot&kod=Z-GP-2S.MB.
15. Nowacki T. Nowy Słownik Pedagogiki Pracy /T. Nowacki, K. Korabinowska-Nowacka, B. Baraniak. –Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1999. –130 s.
16. Standardy przygotowania prac dyplomowych w Wyższej szkole handlowej w Radomiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/46 Senatu WSH w Radomiu z dnia 16 października 2009 r. [Elektroniczne źródło]. – Dostęp : www.vdziekanat.wsh.pl/Shared/PobierzPlik/3010?typ=1.
17. Sydor M. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe / M. Sydor. – Poznań : Wydawnictwo uniwersytetu przyrodniczego w poznaniu, 2014. – 62 s.
18. Szymański M. O metodzie projektów / M. Szymański. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie «Żak», 2000. – S. 78.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
166-170
Розділ
СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ