ВИВЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ В НАВЧАННІ: ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ

  • Н.В. Колісник
Ключові слова: наступність, принцип наступності, послідовність навчання, систематичність навчання, наступність засобів навчання, змістова наступність, технологічна наступність

Анотація

Статтю присвячено теоретичному вивченню проблеми наступності в навчанні.
Розглядаються види наступності навчання. Висвітлено основні принципи, функції та етапи
наступності у навчанні

Посилання

1. Баллер, Элеазар Александрович. Преемственность в развитии культуры/ Э. А. Баллер. – М. :
Наука, 1969. – 294 с.
2. Батышев С.Я. Реформа профессиональной школы: опыт, поиск, задачи, пути реализации. –
М.: Высш. шк., 1987. – 343 с.
3. Гуревич Р.С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних
закладах: [Монографія] ( Під ред. С. У. Гончаренка.) – К.: Вища шк., 1998. – 286 с.
4. Зверев И.Д. Взаимная связь учебных предметов. – М.: Знание, 1976. – 64 с.
5. Киверялг А. А. Сущность преемственности и её реализация в обучении// Преемственность в
обучении учащихся предметам естественно-математического цикла в школе и среднем ПТУ.
– М., 1984. – С. 9-19.
6. Клепко С.Ф. Інтегративна освіта і поліморфізм знання / С.Ф. Клепко. – Київ-Полтава-Харків :
ПОІПОПП, 1998. – 360 с.
7. Козловська І. М., Литвин А. В. Інтеґрація та наступність у розвитку змісту навчального
знання: методологічний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Зб. наук.
праць / За редакцією І. А. Зязюна та Н. Г. Ничкало. – У двох частинах. – К. – 2001. – Ч. 2. –
С. 177-183.
8. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – іноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати.
– К.: Грамота, 2005. – 448с.
9. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За ред.
І. А. Зязюна. – К.: Віпол, 2000. – 630 с.
10. Семенова А. Парадигмальне моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів :
Монографія / Алла Семенова. – Одеса : Юридична література, 2009. –504 с.
11. Тарарак Н.Г. Міжпредметні зв’язки в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів /
Н. Г. Тарарак // Науково-практична конференція молодих вчених: тези /Харк. нац. пед. ун-т
ім. Г.С.Сковороди. – Харків: “ОВС”, 2000.
12. Терес В.І. Дидактичне забезпечення наступності економічного виховання учнів шкіл і
студентів вищих педагогічних закладів. Методичні рекомендації. – Дрогобич: “Вимір”, 2002.
– 30 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
88-94
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ