СУТНІСТЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВОЇ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА

  • О.І Куца
Ключові слова: толерантність, ерекладач, перекладацька компетенція, когнітивний компонент толерантності, емоційний компонент толерантності, поведінковий компонент толерантності, види толерантності, функції толерантності

Анотація

У статті розглядається сутність поняття “толерантність” майбутнього
перекладача, описуються основні компоненти досліджуваного феномена, узагальнюється
та уточнюється класифікація толерантності за сферами діяльності, з’ясовуються функції
толерантності.

Посилання

1. Братченко С. Л. Психологические основания исследования толерантности в образовании /
С. Л. Братченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hpsy.ru/public/x831.htm
2. Виссон Л. Синхронный перевод с русского на английский / Л. Виссон. – М.: Р.Валент, 1999. –
272 с.
3. Галицький І. В. Типи толерантності в сучасному суспільстві / І. В. Галицький [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/1368/94/
4. Журавльова Л. П. Емпатійні детермінанти толерантності / Л. П. Журавльова [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NiO/2010_1/
Zhuravlyova.htm
5. Касьянова Е. И. Социально-философские основания толерантности: автореф. дис. на соиск.
уч. ст. доктора филос. наук: спец. 09.00.11 “Социальная философия” / Е. И. Касянова. – Чита,
2009. – 46 с.
6. Крамаренко Л. Д. Формування толерантності у процесі професійного становлення
педагогічних працівників / Л. Д. Крамаренко // Педагогічний альманах. – 2010. – Випуск 7. –
С. 117 – 122.
7. Лекторский В. А. О толерантности, плюрализме и критицизме / В. А. Лекторский // Вопросы
философии. – 1997. – № 11. – С. 46 – 54.
8. Лобанова Т. Н. Формирование базовых элементов толерантности у студентов-лингвистов
Дальнего Востока России в процессе профессиональной подготовки в вузе: автореф. дис. на
соиск. уч. ст. канд. пед. наук: спец. 13.00.08 / Т. Н. Лобанова. – Владивосток, 2006. – 25 с.
9. Мацковский М. С. Толерантность как объект социологического исследования /
М. С. Мацковский // Век толерантности: Научно-публ. кинетический вестник. Вып. 3-4. М.:
Центр СМИ МГУ. – 2001. – С. 84 – 100.
10. Підборський Ю. Г. Педагогічні умови виховання студентів вищих педагогічних навчальних
закладів на ідеях толерантності / Ю. Г. Підборський // Гуманітарний вісник: Педагогіка –
№ 22 – С. 159 – 162.
11. Підручна З. Ф. Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх
перекладачів у процесі фахової підготовки: автореф. дис. на здоб. наук. ст. канд. пед. наук.:
спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / З. Ф. Підручна. – Тернопіль, 2008. –
22 с.
12. Яшин Н. Формування толерантності студентів як педагогічна проблема у вищих навчальних
закладах України / Н. Яшин // Вісник Львівського університету. Серія педагогіка. – Вип. 26. –
С. 111 – 116.
149
13. Nicholson P. Toleration as a Moral Ideal // J.Horton, S.Mendus, eds. Methuen. Aspects of Tolerance.
– New York. – 1985. – 180 p.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
144-149
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ