СУТНІСНО-ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА

  • Л.В. Оршанський
  • І.Д. Нищак
Ключові слова: професійна компетентність, інженер-педагог, структура

Анотація

У статті з’ясовано сутність поняття “професійна компетентність інженерапедагога”, а також висвітлено її структурні компоненти та функції

Посилання

1. Віаніс-Трофименко К.Б. Підвищення професійної компетентності педагога / К. Б. ВіанісТрофименко, Г. В. Лісовенко. – Х.: Основа, 2007. – 176 с.
2. Ключевые компетенции и проблемы оценки качества подготовки учащихся: Итоговый
документ конференции 2 – 4 ноября 2000 г. // Стандарты и мониторинг качества образования.
Спецвыпуск. – 2000. – № 6. – С. 44 – 64.
3. Національна стратегія розвитку освіти на 2012 – 2021 роки. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.mon.gov.ua.
4. Новиков A.M. Принципы демократизации профессионального образования / А.М. Новиков //
Педагогика. – 2000. – № 1. – С. 20 – 26.
5. Овчарук О.В. Компетентності як ключ до формування змісту освіти / О.В. Овчарук //
Стратегія реформування освіти України. – Київ.: К.I.С., 2003. – 295 с.
6. Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання / І.В. Родигіна. – Х.: Вид.
група “Основа”, 2005. – 96 с.
7. Хриков Є.М. Теоретико-методологічні засади моніторингу професійної підготовки [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.profosvita.org.ua /ru/career/articles/2.html.
8. Черемис І. Нові вимоги до спеціаліста: поняття компетентності й компетенції / І. Черемис //
Вища освіта України. – 2006. – № 2. – С. 84 – 88.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
168-173
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ