ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

  • М.М. Сидорович
Ключові слова: дослідні вміння, наукова група студентів, довготривале експериментальне дослідження студентів

Анотація

У статті розкритий шлях формування дослідних умінь студентів під час виконання
довготривалих експериментальних досліджень у складі наукових груп. Виокремлені
педагогічні умови його успішної реалізації.

Посилання

1. Артемчук Г.І., Курило В.М., Кочерга М.П. Методика організації науково-дослідної роботи
/навч. посібник для студентів та викладачів вищих нав. закладів. / Г.І. Артемчук та інш. – К.:
Форум, 2000. – 270 с.
2. Гловин Н.М. Вплив проблемного підходу до проведення практичних занять на формування
дослідницьких умінь у майбутніх аграріїв на заняттях з хімії // Хімічна освіта в контексті
Болонського процесу: стан і перспективи: Зб. наук.пр.конф. – К.: НПУ імені М.Драгоманова,
2006. – С.64-67.
3. Миргородська О. Л. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів географії у процесі
професійної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец.
13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О. Л. Миргородська. – К., 2008 – 22 с.
Узагальнення результатів, висновки
(біологи + екологи)
Тема: Визначення біологічних властивостей синтетичного стимулятора росту
засобами біотестування.
Постановка і проведення експерименту
(екологи + біологи)
Біометричні показники
(екологи)
Оброблення одержаних даних
Клітинно-молекулярні
параметри
(біологи)
Allium
test
(1ст)
озима
пшениця
(2 ст)
синтез
білка
(3 ст)
поділ
клітини
(4ст)
мутації
(5 ст)
Ферменти
(6 ст)
189
4. Недодатко Н. Г. Формування навчально–дослідницьких умінь старшокласників: автореф. дис.
на здобуття наук. ступення канд. пед. наук: спец. 13.00.09 “Теорія навчання” /
Н. Г. Недодатко. – Х., 2000. – 19 с.
5. Рогозіна О. В. Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів трудового навчання:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. – 13.00.02 “Теорія і методика
трудового навчання” / О. В. Рогозіна. – К., 2007. – 19 с.
6. Спіцин Є.С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому закладі
освіти. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – 120 с.
7. Степанюк К.І. Концептуальні аспекти формування дослідницьких умінь майбутніх учителів
початкової школи / Матеріали 9-ої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
“Сучасний соціокультурний простір 2012” (20-22 вересня 2012 р.)// http://intkonf.org/.
8. Фалько М. І. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів музики у вищих
педагогічних закладах освіти: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / М. І. Фалько. – К., 2005. –
229 с
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
183-189
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ