ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ІНФОРМАТИКА”

  • М.О. Вінник.
  • Ю.Г. Тарасіч
Ключові слова: наукова діяльність, науково-дослідницька компетентність активізація діяльності, дослідницька робота

Анотація

У статті розглянуто основні види науково-дослідницької діяльності студентів та її
вплив на формування конкурентоздатності та підвищення вартості майбутнього фахівця

Посилання

1. Бабин Б.Н., Шеулин В.В. Научно-исследовательская работа студентов как непременное
условие подготовки современного учителя // Советская педагогика, 1974. – Вип. 7. – С. 74-80.
2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.
3. Головань М. С. Модель формування дослідницької компетентності / М. С. Головань // Сучасні
проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу [Текст]:
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-22 березня 2012 року,
м. Суми). – Суми: СДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 21-23.
4. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник.
– К.: Кондор, 2003. – 192 с.
5. Микитюк О.М. Теорія і практика організації науково-дослідної роботи у вищих навчальних
закладах освіти України в ХІХ ст.: автореф. дис. ... доктора пед. наук /Інститут педагогіки
АПН України. – К., 2004. – 42 с.
6. Пєтухова Л.Є. Теоретичні основи підготовки вчителів початкових класів в умовах
інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища: монографія. – Херсон: Айлант,
2007. – 200 с.
7. Пузирьова Н.В. Теорія і практика науково-дослідної роботи студентів (на матеріалі
університетів України ХІХст.): автореф. дис. ... канд. пед. наук: / Харк. нац. ун-т
ім. В.Каразіна. – Х., 2002. – 19 с. 4.
8. Семеног О.М. Організація науково-дослідної роботи студентів філологічних факультетів
педагогічних університетів. – К.-Глухів: РВВ ГДПУ, 2002. – 96 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
203-208
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ