ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

  • Є.В. Долинський
Ключові слова: дистанційні технології, дистанційна освіта, самостійна робота, навчання перекладачів

Анотація

У статті розглядаються можливості використання, особливості та переваги
технологій дистанційного навчання у процесі мовної підготовки перекладачів. Увага
зосереджується на програмних засобах, що сприяють розвитку професійної мовної
компетентності у навчальному процесі.

Посилання

1. Коваль Т. І. Особливості використання дистанційних технологій навчання у вищій школі.
Теоретичні питання освіти і виховання: зб. наук. праць КНЛУ № 42’2010 / Т. І. Коваль. – К.,
2010. – С. 198–202.
2. Костікова І. І. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів
іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій: дис. ... докт. пед. наук /
І. І. Костікова. – Х., 2008. – 544 с.
3. Кухаренко В. Роль викладача в системі дистанційного навчання / В. Кухаренко, О. Рибалко,
Н. Твердохлєбова // Новий колегіум. – 2004. – № 5–6. – С. 86–88.
4. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. / Герман Костантинович
Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.
5. Сисоєва С. О. Неперервна професійна освіта в контексті її технологічного забезпечення /
С. О. Сисоєва // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – Вип. ІІ. – 2004. – C. 96-
103.
6. Шупта О.В. Мовна підготовка перекладачів з використанням дистанційних технологій
навчання / О. В. Шупта // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових
праць. – Вип. 589. Педагогіка і психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2011. – С. 200-
205.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
236-240
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ