КРЕОЛІЗОВАНИЙ ТЕКСТ: ЗВ’ЯЗОК МОВИ І КУЛЬТУРИ (ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ)

  • А.А. Ісаєнко
Ключові слова: українська мова як іноземна, міжкультурний діалог, креолізовані тексти

Анотація

статті розглянуто лінгводидактичний аспект аналізу креолізованих рекламних
текстів, їх значення для розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь іноземних студентів у
процесі викладання української мови як іноземної

Посилання

1. Горіна Ж. Д. Принципи рідномовної освіти з позиції міжкультурного діалогу / Ж. Д. Горіна //
Наука і освіта. – 2011. – №5. – С. 85-89
2. Дороз В. Ф. Українська мова в діалозі культур: факультативний курс [Текст]: навчальний
посібник. – К.: Ленвіт, 2010. – 320 с.
3. Квон Сун Ман. Лингвометодический потенциал рекламных текстов и его использование при
обучении русскому языку иностранных учащихся: автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.02 /
Квон Сун Ман. – М., 2006. – 25 с.
4. Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция //
Оптимизация речевого воздействия. – М., 1990. – С. 180-181
5. Формування мовної особистості на різних вікових етапах [Текст]: монографія / А. М. Богуш
[та ін.]; Південний науковий центр АПН України. – О.: [ПНЦ АПН України], 2008. – 271 с.
6. http://uk.wikipedia.org/wiki/Прецедентний_текст (Назва з екрану).
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
240-243
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ