ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ

  • Л.М. Овсієнко
Ключові слова: компетенції, компетентність, компетентнісний підхід, компетентнісне навчання, проблеми реалізації компетентнісного підходу, майбутні учителі-словесники, фахівці та ін

Анотація

У статті розкривається сутність компетентнісного навчання, з’ясовуються
основні проблеми його реалізації у вищих педагогічних закладах освіти. На основі аналізу
наукових досліджень авторка доводить, що компетентнісне навчання майбутніх учителів-
словесників дає змогу оцінити не лише знаннєвий компонент, а й особистісні зміни фахівця,
які відбуваються в процесі підготовки у вищій школі.

Посилання

1. Авво Б.В. Методология компетентностного подхода в высшем обраховании [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.1.emissia.peterhost.ru/offline/2005/978.htm.
2. Байденко В. Компетенции в профессиональном образовании // Высшее образование в России.
– 2004. – № 11. – С. 3–13.
3. Дахин А.Н. Компетенция и компетентность: сколько их у российского школьника? /
А.Н. Дахин // Народное образование. – 2004. – № 4. – С. 137–139.
286
4. Заблоцька О.С. Компетентнісний підхід як освітня інновація: порівняльний аналіз
[Електронний ресурс] / О. Заблоцька. – Режим доступу: http://
www.eprints.zu.edu.ua/2473/1/63-68.pdf.
5. Закон України “Про вищу освіту” (№2984-III) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.osvita.org.ua/pravo/law_05.
6. Зязюн І.А. Філософія поступу і прогнозу освітньої системи. Педагогічна майстерність:
проблеми, пошуки, перспективи / Зязюн І.А. – К., Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. – С. 10–18.
7. Иванов Д.О. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий /
Иванов Д.О., Митрофанов К.Г., Соколов О.В. – М.: АПК и ПРО, 2003. – 101 с.
8. Нагач М.В. Підготовка майбутніх учителів у школах професійного розвитку в США [текст]:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика
професійної освіти” / М.В. Нагач. – К., 2008. – 21 с.
9. Пентилюк М.І. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики: збірник статей /
Пентилюк М.І. – К.: Ленвіт, 2011. – 256 с.
10. Поспеев К.Ю. Совершенствование качества подготовки студентов вузов через
коммуникативно-компетентностный подход / К.Ю. Поспеев // Вопросы гуманитарных наук. –
2007. – № 1. – С. 212–216.
11. Строкова Т.А. Компетентностный подход и проблемы его реализации / Т.А. Строкова //
Школьные технологии. – 2010. – № 3. – С. 9–16.
12. Химинець В. Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителя [Електронний
ресурс] / В. Химинець // Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти. – Режим
доступу: http://zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49.
13. Хуторской А.В. Ключевые компетенции. Технология конструирования / А.В. Хуторской //
Народное образование. – 2003. – № 5. – С. 55–61.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
281-286
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ