ОСОБЛИВОСТІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ З ФІЗИКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

  • В.В. Чернявський
Ключові слова: морська освітня галузь, особливості навчання фізики у морських вищих навчальних закладах

Анотація

У статті досліджено особливості навчання фізики у морських вищих навчальних
закладах, які зумовлені специфікою морської освітньої галузі. Запропоновано концептуальні
основи методичної системи навчання фізики морських спеціалістів, а саме:
фундаментальність, теоретико-методична єдність елементів системи, інтеграція зі
спеціальними дисциплінами, адаптивність до особистісних індивідуальних особливостей.
Реалізація такої методичної системи має здійснюватись в умовах комплексного
педагогічного впливу шляхом доцільного формування навчального матеріалу з фізики та
спеціальної організації навчальної діяльності курсантів і студентів

Посилання

1. Андрущенко В.П. Освіта України в контексті суспільних проблем та суперечностей /
В.П. Андрущенко // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002. Збірник
наукових праць до 10-річчя АПН України / Академія педагогічних наук України. – Частина 2.
– Харків: “ОВС”, 2002. – С. 3-16. Моделі розвитку сучасної української школи: Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції. 11-13 жовтня 2006 р., Черкаси – Сахнівка. –
К.: СПД Богданова А.М., 2007. – С. 39-46.
2. Арцишевський Р.А. Методологічні засади оновлення змісту освіти / Р.А. Арцишевський //
Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002. Збірник наукових праць до
10-річчя АПН України / Академія педагогічних наук України. – Частина 1. – Харків: “ОВС”,
2002. – С. 270-284.
3. Сергієнко В.П. Інтеграція фундаментальності і професійної спрямованості курсу загальної
фізики в підготовці вчителя: [монографія] / В.П. Сергієнко. – К.: НПУ, 2004. – 360 с.
4. Шут М.І. Методологічні аспекти підготовки фахівців з фізики / М.І. Шут, Л.Ю. Благодаренко
// Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 3 “Фізика і математика у вищій і
середній школі”: Збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. –
Випуск №2. – С. 20-22.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
358-362
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ