ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МАС-МЕДІЯ В ХОДІ АКТИВНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ-ФІЗИКІВ

  • Є.М. Дінділевич
  • А.М. Кух
Ключові слова: мас-медіа, студент, урок, фізика, комп’ютер, технології

Анотація

У даній статті розглянуті застосування різних засобів мас-медія при підготовці
майбутніх учителів фізики до проходження активної педагогічної практики. Показані
переваги застосування різних засобів навчання.

Посилання

1. Атаманчук П.С. Інновації у формуванні фахових якостей майбутніх учителів фізики // Вісник
Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка [Текст]. Вип. 77
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка; гол. ред. Носко М.О.
– Чернігів ЧДПУ, 2010. – 368 с. (Серія: педагогічні науки). – С. 167-173.
2. Атаманчук П.С., Самойленко П.И. Дидактика физики (основные аспекты): Монография. – М.:
Московский государственный университет технологий и управления, РИО, 2006. – 245 с.
3. Дінділевич Є.М. Принципи відбору інформації у ЗМІ для підготовки майбутніх вчителів
фізики. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка. Серія педагогічна (редкол.: П.С.Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін. –
Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка, 2011. – Вип. 17: Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним
становленням учителя: фізика, технології, астрономія. – 330 с. – С. 124-126.
4. Дінділевич Є.М. Формування соціальної, комунікативної, комп’ютерної та інших видів
компетентності майбутніх учителів фізики в розрізі інформаційно-комунікаційних
технологій. Збірник матеріалів звітної конференції викладачів 2012 Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка.
5. Казаков Юрій Миколайович. Педагогічні умови застосування медіаосвіти у процесі
професійної підготовки майбутніх учителів: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Луганський
національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – 245, [3]арк.
6. Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школы под редакцией В.П.Орехова и
А. В. Усовой. – М.: “Просвещение”, 1980. – Часть 1.
7. Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школы под редакцией В.П.Орехова и
А. В. Усовой. – М.: “Просвещение”, 1980. – Часть 2.
8. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. – С.-Пб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001 // Глава 8.
Политика: роль новостей и рекламы в победе на выборах. – С. 287-296 // Глава 4. Реклама:
пища для размышлений. – С. 128-133.
9. Я. А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци. Педагогическое наследие. – М.:
Педагогика, 1989 г. – 416 с.
10. Пискунов А.И. Дидактические взгляды А. Дистервега // Советская педагогика. – 1956. – № 1.
– С. 63-70.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
389-394
Розділ
РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ