ТЕСТОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЯК МЕТОД СУЧАСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

  • Ю.О. Гайдученко
Ключові слова: тест, тестові технології, тестовий контроль, індивідуальний підхід, педагогічне тестування, вимірювання

Анотація

У статті досліджується система оцінювання знань як метод сучасної технології навчання майбутніх економістів. Аналізується поняття «тест». Визначаються основні підходи до педагогічного тестування. Визначено переваги застосування тестів та їх недоліки. Підсумовано досвід використання тестових технологій під час викладання дисциплін майбутнім економістам провідними викладачами кафедр еко- номічного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Посилання

1. Аванесов В.С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе / В.С. Аванесов. – М. : МИСиС, 1989. – 176 с.
2. Булах І.Є. Створюємо якісний тест : [навч. посіб.] / І.Є. Булах, М.Р. Мрута. – К. : Майстер-клас, 2006. – 160 с.
3. Смолінчук Л.С. Тестування як метод оцінювання навчальних досягнень студентів / Л.С. Смолінчук. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/user/Downloads/2146-6244-1-PB%20(6).pdf.
4. Гриник Б.С. Тестування як ефективний інструмент вимірювання рівня знань студентів. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя : [зб. наук. пр.] – Психолого-педагогічні науки / Б.С. Гриник, О.Г. Пилипів. – Ніжин, 2013. – № 3. – С. 97-102.
5. Гузенко Г.М. Тестові технології як один із засобів забезпечення індивідуального підходу до підготовки майбутнього вчителя (із досвіду роботи економічного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди). Засоби навчальної та науково-дослідної роботи :[зб. наук. пр.] / Г.М. Гузенко, Ю.О. Гайдученко. – Випуск 37 – Харків, 2012. – С. 69-82.
6. Щебликіна Т.А. Тестування як метод вимірювання якості навчальних досягнень студентів педагогічних спеціальностей / Т.А. Щебликіна. [Електронний
ресурс].– Режим доступу: http://www.pednauki.chdu.edu.ua/article/download/42743/39193
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
13-16
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ