РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Ключові слова: дозвілля, дозвіллєва діяльність, система, підготовка вчителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності учнів, педагогічні умови системи підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвілля, реалізація педагогічних умов системи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвілля дітей

Анотація

У статті проаналізовано та розкрито особливості реалізації педагогічних умов системи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвілля молодших школярів. Педагогічними умовами визначено: цілеспрямовану позитивну мотивацію та стимулювання потре- би у студентів у сформованості в інноваційному середовищі закладу вищої освіти творчого рівня готов- ності до організації дозвілля молодших школярів; оновлення змісту аудиторної та позааудиторної під- готовки студентів до організації дозвілля учнів початкової школи; застосування інтерактивних методів і форм навчання, спрямованих на формування компонентів готовності студентів до організації дозвілля молодших школярів; інтеграція управлінських зусиль суб’єктів системи професійної підготовки. Мета статті полягала в аналізі особливостей реалізації педагогічних умов системи професійної під- готовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвілля дітей. У процесі наукового пошуку нами використано такі методи дослідження, як аналіз, синтез, узагаль- нення, систематизація. Реалізація педагогічних умов здійснювалася в три етапи: підготовчий, організаційно-практичний і результативний. Для реалізації першої умови проводилися мотивація й стимулювання у студентів потреби до оволодіння компетентністю організовувати дозвілля дітей як професійної й особистіс- ної цінності. Наступні умови реалізовувалися через впровадження в систему професійної підготов- ки навчального курсу «Організація дозвіллєвої діяльності молодших школярів», залучення молоді до роботи студентського клубу «Цікаве дозвілля молодших школярів», до участі у виховних заходах доз- віллєвого характеру на рівні факультету та університету, діяльності проблемної групи «Умови успішної організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів», до виконання системи професійно-дозвіллє- вих завдань, які були розроблені до кожного з видів практики. У процесі системи професійної підго- товки відбувалося управління та самоуправління підготовкою майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів.

Посилання

1. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 2010. 376 с.
2. Гончарук О. Організація дозвіллєвої діяльності молодших школярів. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 140 с.
3. Занюк С. Мотиваційний тренінг. Формування мотивації навчальної діяльності у студентів та старшокласників. Практична психологія та соціальна робота. 2002. С. 31–42.
4. Лінник О. Система підготовки майбутнього вчителя до організації субʼєкт-субʼєктної взаємодії з учнями початкової школи : автореф. дис. …. д-ра пед. наук : 13.00.04. Старобільськ, 2016. 45 с.
5. Тернопільська В. Соціально-комунікативна культура школяра: шляхи сходження. Житомир, 2008. 300 с.
6. Філософський словник соціальних термінів. Харків : Корвін, 2002. 672с.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
79-85
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ