ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ НА ЗАКАРПАТТІ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Ключові слова: інтернати, дитячі будинки, Закарпаття, Угорщина

Анотація

Історія становлення та розвитку закладів інтернатного типу в Україні загалом і на Закарпатті зокре- ма є важливим джерелом педагогічного досвіду, вивчення, аналіз і систематизація якого сприятиме осмисленню й усвідомленню сучасних процесів глобалізації в освіті та проектуванню її майбутнього. Мета дослідження – з’ясувати основні тенденції розвитку та діяльності закладів інтернатного типу Закарпаття в період Другої світової війни. Методи дослідження: пошуково-бібліографічний задля вивчення архівних і бібліотечних каталогів, фондів та описів; контент-аналіз архівних матеріалів (наказів, розпоряджень керівних органів влади); хронологічний для визначення основних тенденцій у розвитку та діяльності закладів інтернатного типу Закарпаття в 1939–1944 рр. Результати. Територіальне перепідпорядкування закарпатських земель Угорщини в 1939 р. призвело до зміни назви краю: замість Підкарпатської Русі (в період належності закарпатських земель до Чехосло- вацької Республіки) повернені до Угорщини закарпатські землі одержали назву «Підкарпаття». Питан- ня освіти та соціальний захист дитинства входили до компетенції регентського комісара Підкарпаття, який призначав головного директора шкільного округу Підкарпаття, а прийняття рішень щодо дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, входило до повноважень окружних сирітських судів. Угорським урядом на повернених територіях було організовано гуманітарні акції через залучення урядових організацій «Угорець за угорця» та державної Ліги захисту дітей. Із початком воєнних дій окремі заклади інтернатного типу підлягали перепрофілюванню: відокремле- ний структурний підрозділ Мукачівського державного дитячого притулку «Дитячий будинок для калік» був перепрофільований у терапевтичне відділення лікарні м. Мукачево, а навчальні корпуси дитячого будинку у м. Надь Севлюш (сучасне м. Виноградів) передані в користування угорської армії. Ускладнили- ся умови проживання та харчування вихованців в інтернатних закладах Підкарпаття, особливо в дитячих будинках (греко-католицькому сиротинці «Свята родина») та поселеннях сімейного типу. Постійні зміни контингенту вихованців, місця роботи працівників державних дитячих будинків при- звели до несвоєчасної та некоректної виплати заробітної плати педагогічному та допоміжному персо- налу закладів інтернатного типу. Висновки. Діяльність закладів інтернатного типу на Закарпатті періоду 1939–1944 рр. характеризу- ється такими тенденціями: 1) згортанням практики інтернатної освіти у зв’язку з початком воєнних дій, що вплинуло на скорочення кадрового потенціалу та зменшення рівня матеріально-технічного забез- печення освітнього процесу в інтернатних закладах; 2) поширенням впливу релігійних і громадських організацій (Ліги захисту дітей, «Левенте», «Угорець за угорця» та ін.).

Посилання

1. Державне заведення для глухонемих, г. Ужгород, 1945 р. Книга обліку продуктів за 1942–45 рр. ДАЗО. Ф. 779. Оп. 1. Спр. 239. Арк. 1–84.
2. Державний дитячий приют, м. Мукачево, 1945 р. Переписка з Народною Радою Закарпатської України про переіменуваня дитячого приюту на «Державний дитячий притулок». ДАЗО. Ф. 1489. Оп. 2. Спр. 140. Арк. 1–4.
3. Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура: україномовний варіант українсько-угорського видання / під ред. М. Вегеша, Ч. Фединець ; редкол. : Ю. Остапець, Р. Офіцинський, Л. Сорко, М. Токар, С. Черничко ; відп. за вип. М. Токар. Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2010. 720 с.
4. Магочій П.-Р. Народ нізвідки: ілюстрована історія карпаторусинів / пер. русинською мовою В. Падяк. Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2007. 120 с.
5. Мукачівський державний дитячий будинок, 1940–1942 рр. Розпорядження Міністерства внутрішніх справ Угорщини. ДАЗО. Ф. 1489. Оп. 1. Спр. 218. Арк. 1–10.
6. Мукачівський державний дитячий будинок, 1943 р. Переписка з Міністерством внутрішніх справ Угорщини про розміщення безнадзорних дітей в дитячих будинках. ДАЗО. Ф. 1489. Оп. 1. Спр. 227. Арк. 1–65.
7. Мукачівський державний дитячий будинок, 1943–1944 рр. Переписка з Міністерством внутрішніх справ Угорщини про діяльність Чинадіївського дитячого приюту та інше. ДАЗО. Ф. 1489. Оп. 1. Спр. 226. Арк. 1–18.
8. Мукачівський державний дитячий будинок, 1944 р. Переписка з Міністерством внутрішніх справ Угорщини про побудову бомбосховища при дитячому будинку. ДАЗО. Ф. 1489. Оп. 1. Спр. 239. Арк. 1–37.
9. Мукачівський державний дитячий будинок, 1944-1946 рр. Постанова Народної Ради Закарпатської України про утворення соціальних закладів для інвалідів війни і праці. ДАЗО. Ф. 1489. Оп. 2. Спр. 143. Арк. 1–8.
10. Мукачівський державний дитячий будинок, 1944-45 рр. Розпорядження Міністерства внутрішніх справ Угорщини. ДАЗО. Ф. 1489. Оп. 1. Спр. 235. Арк. 1–14.
11. Правление Мукачевской греко-католической епархии, г. Ужгород, 1941 г. Прошение Волошина Августа о перемещении Хустского церковного детского приюта в гор. Ужгород и сообщение епископа игумена монастыря Василия Великого в гор. Ужгороде об оказании материальной помощи регентским комисаром Подкарпатской территории Хустскому приюту. ДАЗО. Ф. 151. Оп. 24. Спр. 529. Арк. 1–5.
12. Правление Мукачевской греко-католической епархии, г. Ужгород, 1943 г. Докладные записки священника Волошина Августина и юрисконсульта епархии Свитанича о финансовых затруднениях Хусткого детского приюта. ДАЗО. Ф. 151. Оп. 24. Спр. 894. Арк. 1–7.
13. Тернистий шлях до України: збірник архівних документів і матеріалів «Закарпаття в європейській політиці 1918–1919, 1938–1939, 1944–1946 рр.» / упор., передмова та покажчик О.Д. Довганича та О.М. Корсуна. Ужгород : ВАТ Видавництво «Закарпаття», 2007. 752 с.
14. Школьна хроника: Рукопис. Виноградів, 1920–1965.
15. Fedinec Csilla. Iratoka Kárpátaljai Magyarság Történetéhez 1918–1944. Törvények, rendeletek, kisebbségiprogramok, nyilatkozatok. Somorja – Dunaszerda hely: Fórum Kisebbségi Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 2004. 663 ol.
Опубліковано
2021-01-11
Сторінки
16-22
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ