ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ МОТИВАЦІЇ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ ДО ЗАНЯТЬ СПОРТИВНИМ ТУРИЗМОМ РІЗНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Ключові слова: спортивні походи, змагання з видів спортивного туризму, юні спортсмени-туристи, мотив до занять

Анотація

У статті розглядаються питання особливостей мотивації юних туристів до занять спортивним туризмом різної спрямованості. Низький рівень рухової активності учнівської молоді зумовлює пошук форм залучення дітей до занять різними видами фізичної культури й спорту. Суттєвий вплив на вдосконалення фізкультурно-спортивної роботи й підвищення її результативності має врахування педагогами мотивів дітей до занять. На основі аналізу наукової літератури визначено, що спортив- ний туризм розвивається за двома пов’язаними, але самостійними напрямами: організація та прове- дення спортивних походів та організація та проведення змагань із видів туризму. Спортивні походи здійснюються відповідно до нормативів. Як відзначає більшість дослідників, така діяльність має великі можливості у вихованні й розвитку дітей. Змагання з видів спортивного туризму передбача- ють уніфіковане порівняння вмінь і навичок подолання природних (або штучних) перешкод під час проходження дистанцій певної складності. Останнім часом спостерігається ситуація, коли юні турис- ти під керівництвом педагога спеціалізуються в певній спрямованості спортивного туризму, тобто готуються та беруть участь у змаганнях із видів туризму, або тільки готуються та здійснюють спор- тивні походи. Мета статті – визначення особливостей мотивації юних туристів до занять спортивним туризмом різної спрямованості. На основі аналізу наукової літератури визначено, що мотивація до занять різними видами спортивного туризму залежить від віку, статі, типу вищої нервової діяльності, стажу занять спортивним туризмом. Діти найчастіше віддають перевагу таким мотивам: отримання задоволення від занять, приємне проведення часу, отримання нових знань, умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, а також укріплення здоров’я. Використовуючи метод анкетування, визначено прі- оритети мотивів юних туристів залежно від спрямованості спортивного туризму. Отримані дані під- твердили висновки науковців щодо пріоритету мотивів, але юні туристи, основним видом діяльності яких є участь у спортивних походах, віддають перевагу мотиву естетичного задоволення та гострих відчуттів, а учасники спортивних змагань із видів туризму – мотиву фізичної досконалості. Крім того, суттєве значення для учасників походів мають мотиви спілкування, пізнання, придбання корис- них для життя умінь і знань, а для учасників змагань – потреба в схвалені, підвищення престижу. З метою формування гармонійної особистості керівникам туристських гуртків необхідно використо- вувати різну спрямованість спортивного туризму під час організації занять.

Посилання

1. Безверхня Г.В. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5-11-х класів : дис...канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 ; Уманський державний педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. Умань, 2004. 258 с.
2. Гриньова Т.І. Мотиви та зацікавленість дітей до занять різними видами спортивного туризму. Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал. Харків : ХДАФК, 2013. № 5 (38). С. 82–85.
3. «Україна спортивна – 2019» : Інформаційний довідник / Міністерство молоді та спорту України. URL: http://dsmsu.gov.ua/media/2020/07/16/1/57ff0334-c2fb-4933-9ec6-dc654c8368eb.pdf (дата звернення: 01.11.2020).
4. Калитка С.В., Бухвал А.В., Тарасюк В.М. Грабовський О.В. Мотивація підлітків до занять спортом. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк). 2016. № 1 (33). С. 81–86. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/153585709.pdf (дата звернення: 01.11.2020).
5. Кільніцький О.Ю., Маляренко І.В. Спонукання до занять спортивним туризмом юних спортсменів. Актуальні проблеми юнацького спорту : Матеріали XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 23 вересня 2016 року. Херсон, 2016. С. 127–130. URL: http://www.kspu.edu/About/Faculty/FPhysicalEduSport/ChairTheoryMethodsPhysicalEdu/Conference.aspx (дата звернення: 01.11.2020).
6. Мандюк А.Б. Рівень залученості дітей та підлітків до різних форм рухової активності в Україні та країнах членах Active Healthy Kids Global Alliance. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2018. № 3 (65). С. 42–47. URL: file:///C:/Users/IM/AppData/Local/Temp/135584-291862-1-SM.pdf (дата звернення: 01.11.2020).
7. Мулик К.В., Мулик В.В. Мотивація школярів та студентів до спортивно-оздоровчих занять з туризму. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. 2015. № 7. С. 33–39.
8. Спортивний туризм: правила змагань. Київ : Федерація спортивного туризму України, 2008. 137 с.
9. Щирба В.А Проблема формування інтересу та мотивації до занять фізичною культурою старших школярів. Теорія та методика фізичного виховання. 2016. № 01. С. 16–22.
Опубліковано
2021-01-11
Сторінки
29-35
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ