ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: професійно орієнтовані Інтернет-ресурси, пріоритетні формальні та неформальні засоби, дистанційне навчання

Анотація

Мета дослідження полягає у здійсненні аналізу використання Інтернет-ресурсів (ІР) у дистанційному навчанні майбутніх фахівців готельно-ресторанного господарства в закладах вищої освіти. Науково-до- слідницькі завдання: проаналізувати стан розробленості проблеми використання ІР у дистанційному навчанні в закладах вищої освіти (ЗВО); систематизувати професійно орієнтовані ІР в дистанційному навчанні майбутніх фахівців готельно-ресторанного господарства. Методи. Використано загальнонау- кові методологічні підходи (системний, компетентнісний) і методи дослідження – абстрактно-логічний, аналізу та синтезу для уточнення понять «Інтернет-ресурси», «професійно орієнтовані Інтернет-ре- сурси». Результати. Інтернет-ресурси тлумачимо як сукупність інтегрованих засобів технічного і про- грамно-апаратного характеру, а також інформації, призначеної для публікації у Всесвітній павутині, у текстовій, графічній і мультимедійній формі. Інформаційно-фактологічною і методологічною базою стали публікації вітчизняних і закордонних науковців, ІР, результати власних досліджень автора. Про- аналізовано теоретичну розробленість проблеми використання ІР в освітньому процесі закладів вищої освіти, укладено таблицю класифікації ІР у дистанційному навчанні. Розглянуто професійно орієнто- вані ІР у дистанційному навчанні майбутніх фахівців готельно-ресторанного господарства. Визначе- но дистанційне навчання означених фахівців як цілеспрямований процес взаємодії викладача (тьюто- ра) і студента, що здійснюється на відстані за умови застосування комп’ютерних технологій, змістом котрого є формування професійних знань, умінь, навичок у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Висновки. Досліджено пріоритетні формальні засоби ІР (електронний підручник, довідник, комп’ютерні моделі, тренажери та конструктори, електронну дошку, комп’ютерні навчальні програми, комп’ютерні тестові системи) та неформальні (освітні серіали, фільми, блоги).

Посилання

1. Боднар С.В. Використання Інтернет-технологій у системі автономного вивчення професійно орієнтованої іноземної мови студентами немовних спеціальностей. Інформаційні технології і засоби навчання. 2013. Т. 34. № 2. С. 75–83.
2. Вдовенко І.С. Використання мережі Інтернет у навчальному процесі вищих навчальних закладів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. 2010. № 137. С. 7–10.
3. Горбатюк Р., Туранов Ю., Рак В. Використання ресурсів мережі Інтернет студентами педагогічного вищого навчального закладу. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2015. Вип. 51. С. 80–86.
4. Дія. Цифрова освіта. URL: https://osvita.diia.gov.ua/ (дата звернення: 05.11.2020).
5. Інформаційно-освітні ресурси відкритої освіти / авт. Антощук С.В. URL: https://www.slideshare.net/Kalachova/ss-30706764 (дата звернення: 05.11.2020).
6. Маковецька Н.В., Конох О.Є. Дидактичні аспекти дистанційного навчання майбутніх фахівців туристичної та готельно-ресторанної сфери. Молодий вчений. 2019. № 4.1 (68.1). С. 123–127.
7. Мороз С.А., Романовський О.Г., Мороз В.М., Домбровська С.М., Грень Л.М., Помаза-Пономаренко А.Л. Дистанційна форма здобуття вищої освіти: аналіз думки студентів щодо якості, переваг і недоліків. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т. 79. № 5. С. 276–295.
8. Мястковська М.О. Використання Інтернет-ресурсів в навчанні майбутніх учителів фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. 2011. Вип. 17. С. 232–233.
9. Положення про дистанційне навчання від 25 квітня 2013 р. № 466. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text (дата звернення: 05.11.2020).
10. Прошкін В. Освітні веб-ресурси в професійній підготовці майбутніх учителів. Освітологічний дискурс. 2017. № 1–2 (16–17). С. 183–197.
11. Толочко С.В. Вимоги цифрового суспільства до компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти. Інноваційна педагогіка. 2019. № 12. С. 178–181.
12. Шаховалов М.М. Интернет-технологии в туризме : учебное пособие. Барнаул : Издательство АЛТГАКИ, 2007. 251 с. URL: http://infotour.in.ua/shahovalov.htm (дата звернення: 05.11.2020).
13. John S.P. The integration of information technology in higher education: A study of faculty’s attitude towards IT adoption in the teaching process. Contaduría y Administración. 2015. № 60 (S1). Р. 230–252.
14. Ning makes it easy to build social networks from scratch. URL: https://www.ning.com/ (дата звернення: 05.11.2020).
15. Sudman S., Bradburn N., Schwarz N. Thinking About Answers: The Application of Cognitive Processes to Survey Methodology. San Francisco : Jossey-Bass, 2010.
Опубліковано
2021-01-11
Сторінки
43-50
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ