КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ДІАЛОГУ-РОЗПИТУВАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ПОЛІНАЦІОНАЛЬНИХ ГРУПАХ

Ключові слова: англомовний професійно орієнтований діалог-розпитування, діалогічне мовлення, комплекс вправ, майбутній лікар, полінаціональна група, висококонтекстна культура, низькокон- текстна культура, підготовчо-орієнтаційний етап, структурно-комунікативний етап, завершальний (рефлексійний) етап

Анотація

У статті розглянуто комплекс вправ для навчання англомовного професійно орієнтованого діало- гу-розпитування майбутніх лікарів у полінаціональних групах, визначено поняття «вправа», проана- лізовано та систематизовано класифікації вправ для навчання діалогічного мовлення студентів спе- ціальності «Медицина». Указано, що в основі формування англомовної професійно орієнтованої компетентності майбутніх лікарів лежить навчання діалогу-розпитування, адже діалогічне мовлення превалює у повсякденній комунікації фахівців медичної галузі. Визначено, що під час формування англомовної професійно орієнтованої компетентності необхідно дотримуватися послідовності набут- тя мовних і мовленнєвих умінь і навичок. Цей принцип відображений в організації та систематизації трьох етапів розробки комплексу вправ, а саме підготовчо-орієнтаційного, структурно-комунікатив- ного та завершального (рефлексійного) етапів. Також встановлено, що під час розробки комплексу вправ для студентів полінаціональних груп необхідно враховувати контекстність культур, адже розбіж- ності на рівні культурної, вербальної та невербальної поведінки між висококонтекстними та низько- контекстними студентами можуть призводити до непорозумінь і конфліктів під час виконання завдань на англомовне професійно орієнтоване діалогічне мовлення. Питання контекстності культур зумовило розробку відповідної методики для комплексу вправ під час навчання англомовного професійно орі- єнтованого діалогу-розпитування майбутніх лікарів. У ній враховані відмінності між представниками високо- і низькоконтекстних культур. Розроблений алгоритм постановки умов завдань для висококон- текстних і низькоконтекстних студентів, у якому детальніша умова сформульована для представни- ків висококонтекстних культур із метою покращення розуміння ними умови завдання й оптимізації швидкості та якості виконання вправ. Указана методика також передбачає розміщення після кожної вправи пам’яток для представників висококонтекстних культур щодо правил поведінки та комунікації у процесі парної та групової роботи задля уникнення труднощів під час виконання вправ на англомовне професійно орієнтоване діалогічне мовлення.

Посилання

1. Ариян М.А., Шамов А.Н. Основы общей методики преподавания иностранных языков: теоретические и практические аспекты : учебное пособие / отв. ред. А.Н. Шамов. Москва : ФЛИНТА : Наука, 2017. 224 с.
2. Бим И.Л. Подход к проблеме упражнений с позиции иерархии целей и задач. Иностр. яз. в школе. 1985. № 5. С. 30–37.
3. Бредихина И.А. Методика преподавания иностранных языков: Обучение основным видам речевой деятельности : учебное пособие. М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. 104 с.
4. Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. Методика обучения иностранным языкам в средней школе : учебник. Москва : Высш. школа, 1982. 373 с.
5. Крисак Л.В. Методика навчання майбутніх лікарів загальної практики англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2016. 288 с.
6. Овсянникова Т.В. Комплекс упражнений для формирования межкультурной коммуникативной компетенции студентов бакалавриата на занятиях по иностранному языку. Вопросы методики преподавания в вузе. 2017. Т. 6. № 22. С. 72–80.
7. Походзей Г.В. Комплекс упражнений по развитию иноязычной межкультурной компетенции курсантов судоводительских специальностей. Педагогическое образование в России. 2013. № 1. С. 130–133.
8. Рахманов И.В. Очерки по методике обучения немецкому языку. (Для педагогических вузов) / под ред. И.В. Рахманова. Москва : Высш. шк., 1974. 244 с.
9. Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік / за заг. ред. С. Квіта. Київ : Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2020. 244 с.
10. Скрипникова Т.И. Теоретические основы методики обучения иностранным языкам : учебно-методическое пособие / Дальневосточный фед. университет, Школа педагогики ; авт.-сост. Т.И. Скрипникова. Владивосток : Дальневосточный фед. ун-т, 2017. 137 с.
11. Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе : учебное пособие. Москва : Просвещение, 1986. 223 с.
12. Lewis R.D. When Cultures Collide: Leading Across. Nicholas Brealey International. 2006. 625 p.
Опубліковано
2021-01-11
Сторінки
51-60
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ