МОТИВАЦІЙНІ СПОСОБИ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ

Ключові слова: компетентний, іншомовна комунікативна компетентність, субкомпетенція, моти- вація, мотив, мотиваційні способи, майбутні програмісти

Анотація

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що в умовах глобалізації належний рівень опану- вання іноземною мовою в молоді є важливим критерієм успішної самореалізації та запорукою вда- лої кар’єри, зокрема в майбутніх програмістів. Мета. Дослідження присвячене аналізу ефективних мотиваційних способів розвитку іншомовної комунікативної компетентності в майбутніх програ- містів. Методи: метод теоретичного аналізу, порівняння; обґрунтування та систематизації наукових розвідок із досліджуваної тематики й узагальнення отриманих результатів дослідження. Результати. У статті розглянуто сутність таких понять, як «іншомовна комунікативна компетентність», «мотива- ція» та «мотив». Здійснено огляд структури компонентів іншомовної комунікативної компетентності й виокремлено важливі субкомпетентності: лінгвістичну, соціокультурну, соціолінгвістичну, прагма- тичну, дискурсивну й стратегічну. Викладено види мотивацій (зовнішня, внутрішня, пряма, непряма, спонукальна) й різновиди структурних елементів мотивації (пізнавальні й соціальні мотиви). На основі здійсненого аналізу теоретичної бази науково-методичної літератури автором запропоновано інтегрований розподіл видів мотивації та відповідних мотивів, що входять до її складу, на дві основні групи: 1) зовнішня непряма спонукальна мотивація, в основі якої є загальносоціальні суспільно необхідні мотиви потреб та обов’язків студента; 2) внутрішня пряма мотивація, яка базується на пізнавальних особистісно орієнтованих мотивах студента. Розглянуто методи, якими стимулюють мотивацію студентів до навчальної діяльності, зокрема активні й інтерактивні методи навчання, а також методи формування пізнавальних інтересів і методи стимулювання обов’язку й відповідальності. Базуючись на здійсненому аналізі наукових розвідок із методики навчання, зокрема з тематики дослідження, відібрано ефективні мотиваційні способи розвит- ку іншомовної комунікативної компетентності в майбутніх програмістів. Отже, автор статті, поділяючи думку науковців із досліджуваної нею проблематики, окреслила п’ять основних мотиваційних способів вдосконалення досліджуваної компетентності: 1) навчальні дискусії; 2) моделювання ситуацій / ситуативного; 3) мотиваційні бесіди; 4) застосування рольової / ділової гри; 5) колективне / групове навчання. Висновки. Кожен із запропонованих способів сприятиме розвитку раніше набутих навичок і вмінь іншо- мовного спілкування; вдосконалюватиме знання з іноземної мови в студентів; занурюватиме їх у наближе- ний до природного «професійний світ»; забезпечуватиме розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності й уріз- номанітнюватиме навчальний процес, що буде підтримувати інтерес до навчання в студентів.

Посилання

1. Компетентний. Словник української мови : в 11 томах. Том 4. 1973. С. 250. URL: http://sum.in.ua/s/kompetentnyj (дата звернення: 03.11.2020).
2. Алексєєва М.І. Мотиви навчання учнів. Київ : Радянська школа, 1974. 120 c.
3. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. Москва: Просвещение, 1985. С. 208.
4. Бернвальдт Т.С. Формування мотивації навчальної діяльності майбутніх учителів в умовах сьогодення. Рідна школа. 2011. № 11. С. 60–64. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rsh_2011_11_17.pdf (дата звернення: 05.11.2020).
5. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 374 с.
6. Дзюбко Л.В., Гриценюк Л.І. Мотивація навчальної діяльності як психолого-педагогічна проблема. Психолінгвістика. 2009. Вип. 4. С. 33–43. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/psling_2009_4_5.pdf (дата звернення: 05.11.2020).
7. Єрохін С.А., Нікітін Ю.В., Нікітіна І.В. Концепція професійної мотивації студентів як фактору конкурентності на ринку праці. Юридична наука. 2011. № 1. С. 20–28.
8. Кот М.І. Професійна мотивація студентів як спосіб активізації навчання. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки. 2017. Вип. 75 (1). С. 130–132. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znppn_2017_75(1)__28.pdf (дата звернення: 01.11.2020).
9. Кубенко І.М. Що таке компетентність і як її розуміють в освіті. Додаток до електронного журналу «Теорія та методика управління освітою». 2010. Вип. 1. URL: http://tme.umo.edu.ua/docs/Dod/1_2010/kubenko.pdf (дата звернення: 03.11.2020).
10. Кухта І.В. Іншомовна компетентність у контексті формування комунікативної культури студентів у процесі вивчення іноземної мови. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2008. № 4. С. 27–32. URL. http://conf.vntu.edu.ua/humed/2008/txt/Kuchta.php (дата звернення: 02.11.2020)
11. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивов учения. Москва : Просвещение,1990. 192 c.
12. Миколюк О.П. Структура іншомовної комунікативної компетентності сучасного фахівця. Образовательный процесс: взгляд изнутри : VI Международная научно-практическая конференция, 17–18 декабря 2013 г. URL: http://www.confcontact.com/2013-obrazovatelnij-process/2_mikolyuk.htm (дата звернення: 04.11.2020).
13. Нечипорук О.В. Іншомовна компетентність як передумова професійного розвитку педагога. Педагогічний пошук. № 2. С. 16–18. 2014. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ pedp_2014_2_6.pdf (дата звернення: 28.10. 2020).
14. Ніколаєва С.Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу. Іноземні мови. 2010. № 2. С. 11–17.
15. Сиско Н.М. Мотивація як важливий чинник неперервного професійного розвитку викладача закладу професійної освіти. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Педагогічна. 2018. Вип. 24. С.177–180. URL: http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/download/151597/150479 (дата звернення: 06.11.2020).
16. Федоров В.Д. Комунікативний простір становлення особистості: психотехнологічний ракурс : навчально-методичний посібник. Хмельницький : ХОІППО. 2009. 404 с.
17. Чернюк Т.І. Сутність і структура іншомовної комунікативної компетентності фахівця з фізичної культури і спорту. Витоки педагогічної майстерності. 2017. Вип. 19. С. 358–363. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8623/1/Tchernyuk.pdf (дата звернення: 04.11.2020).
18. Чорна-Климовець І.Ю. Мотивація студентів як одна з основ формування англомовної лексичної компетентності в діловому письмі майбутніх фахівців з маркетингу. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / редкол. А. А. Сбруєва (голова) та ін. Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. 2019. № 2 (86). С. 109–119.
19. Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник. Харків : Прапор, 2004. 640 с.
20. Gordon N., Grey S., Brayshaw M. Motivating and engaging students through technology. 2016. URL: https://www.researchgate.net/publication/282155531_M o t i v a t i n g _ a n d _ E n g a g i n g _ S t u d e n t s _ T h r o u g h _ Technology (дата звернення: 04.11.2020).
21. Quevillon K. Technology Motivation: 5 Simple Ways to Help Students – Hallr. 2015. Retrieved from: https://hallr.com/technology-motivation-help-students/ (дата звернення: 04.11.2020).
Опубліковано
2021-01-11
Сторінки
74-80
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ