АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ В АГРАРНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Ключові слова: аграрна освіта, професійна підготовка, гуманітарні дисципліни, вищий заклад освіти, майбутні фахівці аграрної галузі

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання вивчення дисциплін гуманітарного циклу у вищій шко- лі й визначається їх роль у системі професійної підготовки студентів аграрних університетів. Автор звертає увагу на переосмислення досвіду професійної підготовки майбутнього фахівця аграрної галузі й розглядає її з позиції гуманізації процесу навчання, передбачає якісну зміну пріоритетів. З’ясовано, що метою вищої аграрної освіти є підготовка загальнокультурних, творчих, креативних особистостей. Аналіз стану професійної підготовки майбутніх фахівців в аграрних закладах освіти дозволило вияви- ти недоліки в гуманітаризації процесу підготовки майбутніх фахівців, а саме: по-перше, це невідповід- ність між потребою в соціально-гуманітарній підготовці фахівців та об’ємом часу, відведеним в освіт- ніх планах на вивчення дисциплін гуманітарного циклу; по-друге, перевантаженість освітніх програм і підручників фактичним матеріалом, а потім акцент на передачі знань, умінь, навичок замість комп- лексного й всебічного розвитку особистості; по-третє, недостатня реалізація особистісно орієнтовано- го підходу в навчанні; по-четверте, традиційний характер організації освітнього процесу, зумовлений традиційною підготовкою викладача, нестачею інноваційних підходів до викладання, не обізнаністю в новітніх технологіях навчання. Жорстка регламентація навчальних програм, яка спостерігається нате- пер, призводить до їх перевантаженості, а суперечність між великим обсягом матеріалу й обмежен- ням кількості годин на його вивчення певним чином змушує викладача циклу гуманітарних дисциплін обмежитися в процесі навчання репродуктивним характером викладання. Відзначено, що гуманітарна підготовка в аграрних закладах освіти спрямована на розвиток та удосконалення особистісних якостей. З метою оптимізація гуманітарних дисциплін слід оновити їх зміст з урахуванням досягнень сучасних наук; впровадити нові дисципліни, спрямовані на вдосконалення особистісних якостей; використову- вати інноваційні технології, інноваційні методи й форми навчання; ввести комунікативні дисципліни – публічний виступ, дискусію в малих групах, що скеровані на розвиток критичного мислення в студен- тів і розвиток творчих здібностей. Викладаються реальні недоліки в реалізації гуманітарної підготовки, акцентуються особливості побудови освітнього процесу в його змістовному, праксеологічному й мето- дологічному компонентах, наголошено на необхідності комплексного розв’язання проблеми.

Посилання

1. Грозна Н.З. Значення гуманітарної складової у професійній підготовці менеджерів-економістів у ВТНЗ. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінниця, 2012. № 6. С. 48–52.
2. Про освіту : Закон України від 05 вересня 2017 р. № 2145-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 03.11.2020).
3. Затверджені стандарти вищої освіти / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichnarada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzhenistandarti-vishoyi-osviti (дата звернення: 03.11.2020).
4. Іщенко Т.Д. Формування творчої особистості в процесі підготовці фахівців аграрного профілю. Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. Львів. 2011. Т. 13. № 3 (49). С. 7–13.
5. Мишак О.О. Забезпечення гуманістичної орієнтованості змісту навчання майбутніх біотехнологів. Педагогічні науки. Проблеми підготовки фахівців. 2012. № 2. URL: http://www.rusnauka.com/27_NPM_2012/Pedagogica/2_116876.doc.htm (дата звернення: 03.11.2020).
6. Олійник Н.А. Педагогічне забезпечення розвитку соціальної активності майбутніх фахівців аграрної галузі як чинник гуманізації освітнього процесу у ВНЗ. Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошук молодих вчених : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 26 жовтня 2018 р. Одеса, 2018. С. 172–176.
7. Олійник Н.А. Підготовка майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2018. Вип.7. Том 2. С. 83–87.
Опубліковано
2021-01-11
Сторінки
81-86
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ